Zarządzenie w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

Stosownie do art. 63 ust. 13 ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm., dalej: PrOśw) do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 10 (tj. powierzenie stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi, który wygrał konkurs) lub ust. 12 (powierzenie stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w przypadku gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono żadnego kandydata) organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. Powyższy przepis ma charakter wyjątkowy. Dopuszcza bowiem, wbrew generalnej regule, powierzenie stanowiska dyrektora szkoły osobie, która konkursu nie wygrała. W związku z powyższym przepis ten nie powinien być poddawany wykładni rozszerzającej (wyrok NSA z 9.4.2013 r., I OSK 3106/12).

W sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Krakowie z 27.2.2018 r. (III SA/Kr 1301/17) sąd administracyjny poddał kontroli zarządzenie burmistrza - organu prowadzącego wydane na podstawie art. 36a ust. 5 SysOśwU (aktualnie art. 63 ust. 13 PrOśw). Organ prowadzący szkołę powierzył pełnienie obowiązków dyrektora szkoły w związku z zakończeniem kadencji poprzedniego dyrektora. W zarządzaniu wskazano, że powierzenie pełnienia obowiązków kończy się wraz z powierzeniem stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze rozstrzygnięcia konkursu lub powołania dyrektora przez organ prowadzący wskazanemu przez siebie kandydatowi w sytuacji nierozstrzygniętego konkursu. Skargę na zarządzenie złożyła osoba, która była dyrektorem szkoły w dacie wydania kwestionowanego zarządzenia. Ponadto osoba ta dwukrotnie zgłosiła swoją kandydaturę do postępowania konkursowego ogłoszonego przez organ prowadzący.

W pierwszej kolejność sąd administracyjny zauważył, że zarządzenie organu prowadzącego nie zawierało żadnego, nawet lakonicznego uzasadnienia. Tymczasem zarządzenie JST powinno, co najmniej wskazywać przyczynę jego podjęcia.

Ponadto zaskarżone zarządzenie nie wskazywało, czy osoba, której powierzono stanowisko dyrektora szkoły, była wicedyrektorem lub nauczycielem w przedmiotowej szkole. Jest to o tyle istotne, że w świetle przepisu tylko tym osobom można czasowo powierzyć stanowisko dyrektora szkoły.

Kolejną kwestią, na jaką zwrócił uwagę sąd administracyjny, był okres na jaki dokonano powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Okres, na jaki powierza się określonej osobie obowiązki dyrektora szkoły lub placówki nie może w żadnym razie trwać dłużej niż 10 miesięcy. Z upływem tego okresu mandat pełniącego obowiązki dyrektora wygasa z mocy prawa. W związku z tym nie można tej samej osobie powierzyć stanowiska na czas przekraczający 10 miesięcy. Jeżeli organ prowadzący tak czyni, dokonuje tym samym czynności zmierzającej do obejścia przepisów PrOśw. Użyte w zarządzeniu sformułowanie, odwołujące się do "okresu wakatu" na stanowisku dyrektora wskazuje w istocie na powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora na czas nieokreślony i jest sprzeczne z wyraźną regulacją ustawową.

Błędy popełnione przez organ prowadzący nie pozwoliły podjąć innej decyzji, niż o uchyleniu zarządzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności