Z dniem 1.7.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27.6.2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. poz.1213). W rozporządzeniu sprecyzowano, że do szpitalnego oddziału ratunkowego będą przyjmowani pacjenci zgłaszający się samodzielnie, przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego, jednostki współpracujące z systemem, zespoły wyjazdowe w ramach zabezpieczenia imprez masowych, a także przywiezieni przez zespoły w ramach działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz zespoły transportu sanitarnego na podstawie zlecenia lekarza albo felczera, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć lokalizuje się bezpośrednio przy wejściu dla pieszych i podjeździe dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego. Rozporządzenie określa także, że system TOPSOR będzie mierzyć czas dla każdego pacjenta oddzielnie, prognozować czas oczekiwania, analizować parametry medyczne i przydzielać do odpowiednich kategorii. Poszczególne kolory przydzielane pacjentom oznaczać będą stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską.Należy podkreślić, że osoby oczekujące w SOR będą pozostawały pod nadzorem personelu odpowiedzialnego za segregację medyczną, a w razie konieczności poddawane ponownej ocenie stanu klinicznego, nie rzadziej jednak niż co 1,5 godziny.