Zarządca reprezentuje wspólnotę także przed sądem

Zagadnienie prawne rozstrzygnięte przez SN powstało w związku z powództwem, jakie wytoczyła wspólnota mieszkaniowa ze Szczecina przeciwko jednemu z lokatorów o zapłatę prawie 11,5 tys. zł tytułem zaległych kosztów za eksploatację lokalu. Pozew złożyła w imieniu wspólnoty spółka A., która w imieniu wspólnoty zarządzała budynkiem i wspólną nieruchomością. Jednak sąd, do którego skierowano pozew, nakazał złożyć spółce pełnomocnictwo do wykonywania czynności procesowych przed sądem w imieniu wspólnoty i zwrócił pozew. Sąd wskazał, że zarządca był powołany na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm., dalej: WłLokU) i ma uprawnienia do reprezentacji wspólnoty tylko w zakresie czynności materialnoprawnych - a więc bieżącego zarządu. Nie ma natomiast prawa reprezentowania wspólnoty przed sądem, do czego powinien mieć odrębne pełnomocnictwo. W uchwale wspólnoty nie było natomiast mowy o upoważnieniu do reprezentowania wspólnoty przed sądami.

Na to zarządzenie wspólnota złożyła zażalenie. Rozpoznający je Sąd Okręgowy w S. skierował do SN pytanie prawne, dotyczące kwestii, czy osoba, której powierzono zarząd nieruchomością wspólną, jest z mocy ustawy, poprzez sam fakt powierzenia zarządu, umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych?

Sąd Najwyższy udzielił na to pytanie odpowiedzi twierdzącej . Uzasadniając uchwałę wskazał, że zgodnie z art. 33 WłLokU, w razie powierzenia zarządu osobie fizycznej lub prawnej, w trybie przewidzianym w art. 18 ust. 1 WłLokU, w braku odmiennych postanowień umowy, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4. Zaś art. 21 ust. 1 WłLokU ustanawia zakres kompetencji podmiotu zarządzającego w taki sposób, że zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą, a poszczególnymi właścicielami lokali. SN wskazał, że zasadą jest, iż osoba upoważniona do zarządu, jest zarazem umocowana do reprezentacji mocodawcy przed sądem w sprawach zarządu . Skoro obowiązuje odesłanie z art. 33 WłLokU do poprzedzających przepisów, to zarządca nieruchomości występuje w imieniu wspólnoty także przed sądami i innymi organami. Jednak SN przyjął, że jest to zasada ogólna, która może być modyfikowana przed wspólnotę umową lub uchwałą. Tylko wtedy, gdy umowa lub uchwała ustali inaczej zasady reprezentacji, od zarządcy można będzie wymagać specjalnego pełnomocnictwa np. do wykonywania czynności procesowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności