Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (wyr. WSA w Białymstoku z 10.11.2020 r., II SAB/Bk 194/20).

W złożonym na adres e-mail biura zarządu koła łowieckiego wniosku skarżący zawarł dziesięć merytorycznych pytań dotyczących działalności koła łowieckiego. Pytania dotyczyły przychodów z gospodarki łowieckiej, organizacji gospodarki łowieckiej na terenie dzierżawionym przez koło, kolizji zwierząt łownych z pojazdami mechanicznymi, wydatków koła łowieckiego, subwencji, pożyczek, dotacji otrzymanych przez koło, gratyfikacji finansowych członków koła, przypadków bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia.

Jak wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.; dalej: DostInfPublU), obowiązane do udostępniania informacji publicznej są wymienione w tym przepisie władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

WSA w Białymstoku zwrócił uwagę, że kwestia zaliczenia kół łowieckich do podmiotów objętych relacją DostInfPublU była przedmiotem oceny Naczelnego Sądu Administracyjnego, który (post. NSA z 28.11.2013 r., I OZ 1153/13) jednoznacznie stwierdził, że koła łowieckie są „innymi podmiotami wykonującymi zadania publiczne” w rozumieniu ustawy. Koła łowieckie wykonują bowiem zadania administracji państwowej związane z łowiectwem w rozumieniu art. 1 ustawy z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2033; PrŁow). Są one podstawowymi podmiotami wydzierżawiającymi obwody łowieckie, na których prowadzą gospodarkę łowiecką, będącą – w myśl art. 8 ust. 1 PrŁow – elementem ochrony środowiska przyrodniczego, obejmującego ochronę zwierząt łownych, gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Koła łowieckie współpracują z jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, sporządzając roczne plany łowieckie podlegające zatwierdzeniu przez nadleśniczego PGL Lasy Państwowe.

Ważne

Zwierzęta łowne w stanie wolnym, stanowią dobro ogólnonarodowe i są własnością Skarbu Państwa (art. 2 PrŁow). Zadania realizowane przez Polski Związek Łowiecki oraz organy statutowe związku, ze względu na cel, mają charakter zadań publicznych.