6.1.2017 r. weszła w życie ustawa z 15.11. 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2102). Nowelizacja uzupełniała dotychczasowy katalog zadań własnych gminy o nowy element, jakim jest zapobieganie bezdomności zwierząt.

Określony w art. 11 ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.; dalej: OchrZwU) katalog zadań własnych gminy, obejmujący dotychczas zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, został rozszerzony o zapobieganie bezdomności zwierząt.

Tym samym wreszcie usunięta została niespójność pomiędzy wskazanym przepisem, a art. 11a ust. 1 OchrZwU, przewidującym, że rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 OchrZwU, określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Równocześnie nowelizacja nadała charakter otwarty katalogowi zagadnień będących przedmiotem gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt .

Ponadto dodany został w art. 11a OchrZwU ust. 3a, który przyznaje gminom uprawnienie do określania w programie planu sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.

Ważne
Dotychczasowe uchwały wydane na podstawie art. 11a ust. 1 OchrZwU zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane. Mogą zostać zmienione na podstawie nowych przepisów.