Podstawą przedstawionego projektu jest chęć dalszego uproszczenia procedur inwestycyjnych, co autorzy projektu spodziewają się osiągnąć poprzez likwidację zbędnych barier administracyjnych. Projekt obejmuje więc następujące grupy zagadnień:

 • Dokończenie cyfryzacji procedur budowlanych z równoległym uruchomieniem Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) jako cyfrowego narzędzia dla wszelkich organów administracji publicznej wydających decyzje niezbędne do zrealizowania inwestycji (organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydających decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, służb konserwatorskich, organów ochrony środowiska oraz dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, Państwowej Straży Pożarnej itd.). Założeniem nowelizacji jest doprowadzenie do sytuacji, w której złożenie wniosków inwestycyjnych w formie papierowej nie będzie możliwe, a wszelkie dokumenty będą składane, udostępniane i przechowywane w cyfrowej chmurze, w tym projekty budowlane – w elektronicznej Bazie Projektów Budowlanych;
 • Rozszerzenie katalogu inwestycji, których realizacja będzie zwolniona z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, a będzie wymagać dokonania jedynie zgłoszenia budowlanego. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim budowę budynków mieszkalnych realizowanych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora bez ograniczenia do 70m2ich powierzchni zabudowy. Nowelizacja ta obejmie również budowę:
  • kiosków i pawilonów sprzedaży ulicznej o powierzchni zabudowy do 15 m2,
  • zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności 5–15 m3,
  • jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2,
  • turbin wiatrowych służących do wytwarzania energii elektrycznej, zlokalizowanych na istniejących obiektach, o wysokości 3–12 m, a wypełniających przesłanki mikroinstalacji i wiele innych;
 • Rozszerzenie katalogu inwestycji, których realizacja będzie zwolniona z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz dokonywania zgłoszenia. Wśród nich należy wymienić m.in.:
  • budowę szeregu obiektów budowlanych służących celom sportowym,
  • zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności do 5m3,
  • montaż turbin wiatrowych służących do wytwarzania energii elektrycznej, zlokalizowanych na istniejących obiektach, o wysokości do 3 m, wypełniających przesłanki mikroinstalacji;
 • Likwidacja obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych. W zamian inwestor po zakończeniu realizacji inwestycji zawiadamiałby jedynie właściwy organ nadzoru budowlanego. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie uzyskiwałoby się tylko w sytuacji rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych lub na wyraźny wniosek inwestora;
 • Wprowadzenie ostrzeżenia organów nadzoru budowlanego (tzw. „żółtej kartki”) kierowanego do inwestora w celu skłonienia go do prowadzenia robót budowlanych zgodnych z przepisami. Zbędne stanie się więc automatyczne wszczynanie dotkliwego i trudnego postępowania administracyjnego, chyba że inwestor zignoruje ostrzeżenie;
 • Przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Wejście w życie nowelizacji zaplanowano na 1.1.2023 r. a więc za niespełna 3 miesiące, z wyjątkiem dotyczącym wdrożenia SOPAB. System ten będzie w pierwszej kolejności udostępniony do użytkowania organom administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, co ma nastąpić już 1.6.2023 r. W późniejszych terminach SOPAB będzie sukcesywnie wdrażany w pozostałych organach administracji publicznej, wydających różne rozstrzygnięcia niezbędne w procesie inwestycyjnym.