W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują regulacje art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 OchrLokU. Z podanych regulacji wynika, że rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Nadto, wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach;

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;

7) wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne;

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:

a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,

b) planowaną sprzedaż lokali.

W kontekście podanej problematyki na szczególną uwagę zasługuje rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 6.5.2022 r. (Nr NPII.4131.1.443.2022; http://dzienniki.slask.eu/actbymonths). W podanym orzeczeniu nadzorczym organ nadzoru stwierdził m.in., że skoro rada gminy przewidziała realizację remontów w okresie obowiązywania programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, to w konsekwencji powinna określić również niezbędny zakres zamian lokali z tym związany. Ponadto wskazano, że jeżeli remonty będą realizowane w sposób niewymagający przydzielenia najemcom lokalu zamiennego, rada gminy w treści niniejszego programu powinna zawrzeć taki zapis. W przeciwnym razie ów program pozbawiony jest elementu obligatoryjnego, co stanowi istotne naruszenie ww. art. 21 ust. 2 pkt 8 lit. a OchrLokU w zw. z art. 7 Konst.

Finalnie, m.in. z powyższej przyczyny organ nadzoru dokonał stwierdzenia nieważności w całości uchwały rady gminy w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru jest prawnie uzasadnione. Rada gminy w ramach programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym musi uwzględnić zakres zamian lokali w związku z przewidywanymi remontami budynków, w których lokale te są usytuowane.