W kontekście podanej problematyki odnieść się należy do stosownych regulacji WodaŚciekU, szczególnie art. 19, który stanowi m.in., że rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, opinię nie później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia tego projektu. Rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa miejscowego.

Natomiast w ust. 5 art. 19 WodaŚciekU postanowiono, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

4) warunki przyłączania do sieci;

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Podlaskiego (Nr NK-II.4131.138.2022.KK); które ukazało się w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego 28.10.2022 r. W stanie faktycznym ww. sprawy ustalono, że w treści § 6 załącznika do uchwały, określającego elementy, jakie powinien zawierać wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę z przedsiębiorstwem wodociągowym, rada gminy posłużyła się sformułowaniem „w szczególności”.

Organ nadzoru wskazał, że użycie ww. zwrotu powoduje, że określone w nim elementy wniosku mają charakter wyliczenia otwartego. Taka regulacja oznacza, że rada gminy nie określiła w sposób wyczerpujący wszystkich elementów wniosku o zawarcie umowy. Tymczasem zgodnie z art. 19 ust. 5 pkt 2 WodaŚciekU, organy stanowiące samorządu, zostały zobowiązane do określenia w podejmowanych regulaminach warunków i trybu zawierania umów z odbiorcami usług.

Orzecznictwo

Rada gminy, kierując się wytycznymi zawartymi w treści udzielonego jej upoważnienia do podjęcia uchwały, powinna uregulować w sposób kompleksowy i precyzyjny materię podlegającą regulacji. Zagadnienia te powinny być skonkretyzowane, a przyjęta regulacja winna być sformułowana w ten sposób, aby podmioty, a także przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, nie miały wątpliwości, jakie elementy wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać (por. wyrok z 29.10.2019 r., II SA/Lu 451/19).

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody ma prawne uzasadnienie. Rada gminy uchwalając regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, musi w pełnym zakresie wypełnić delegację ustawową. Braki w tym zakresie przedmiotowym (np. wniosku), z zasady będą skutkować podważeniem całej uchwały przez wojewodę, występującego wobec tej uchwały jako organ nadzoru.