Z punktu widzenia podanej problematyki na uwagę zasługują regulacje zawarte w art. 40 ust. 2 pkt 4 SamGminU oraz art. 3 i art. 5 UłatwHandRolDomU.

Z pierwszej regulacji wynika, że na podstawie niniejszej ustawy (ustawy o samorządzie gminnym) organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W drugiej grupie przepisów podano zaś, że miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznacza rada gminy w drodze uchwały. Wyznaczając miejsce, o którym mowa w ust. 1, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie. Nadto, rada gminy uchwala regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, o których mowa w art. 3 ust. 1

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego z 8.9.2022 r. (NR NPII.4131.1.763.2022) opublikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym 14.9.2022 r. We wskazanym rozstrzygnięciu nadzorczym organ nadzoru zakwestionował zapis: W miejscu do prowadzenia handlu zabrania się w szczególności: (….)

4) spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających.

W kontekście ww. zapisu organ nadzoru zwrócił uwagę m.in. na fakt, że działając na podstawie przepisu art. 5 UłatwHandRolDomU, rada gminy uprawniona jest wyłącznie do uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. W ocenie organu nadzoru ww. zapis jest sprzeczny z art. 5 UłatwHandRolDomU w związku z art. 7 Konst, w związku z art. 14 ust. 2a AlkU oraz art. 62 ust. 1–3 NarkU. Dalej podano, że zgodnie z art. 14 ust. 2a AlkU zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Jak zaznaczono ww. miejsce, jako miejsce ogólnodostępne spełnia wymogi dla uznania go za miejsce publiczne, wobec czego będzie miała zastosowanie dyspozycja art. 14 ust. 2a ww. ustawy, w którym uregulowano zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Z kolei zakaz spożywania środków odurzających objęty jest sankcjami w art. 62 ust. 1–3 NarkU, z którego wynika, że kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru ma prawne uzasadnienie. Rada gminy nie może w uchwale w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu dla rolników ujmować zapisów odnoszących się do zakazu spożywania alkoholu, ponieważ regulacje w tym zakresie zostały ujęte w innych, szczególnych aktach prawnych.

Źródło: http://dzienniki.slask.eu/actbymonths.