Zaniechanie przez wójta przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości narusza przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami

W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje GospNierU, w szczególności art. 25 ust. 2‒2a.

Z podanych przepisów wynika, że gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1, a ponadto na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Ponadto, plany wykorzystania zasobu, o których mowa w ust. 2, opracowuje się na okres 3 lat. Plany zawierają w szczególności:

1) zestawienie nieruchomości zasobu na podstawie danych zawartych w ewidencji nieruchomości prowadzonej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w tym wskazanie: 

a) miejscowości położenia nieruchomości, 

b) powierzchni nieruchomości, z uwzględnieniem powierzchni użytkowej budynków lub samodzielnych lokali wykazanej w katastrze nieruchomości, 

c) sposobu zagospodarowania nieruchomości; 

2) prognozę dotyczącą: 

a) udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu, 

b) poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu, 

c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, 

d) aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości; 

3) program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym Kolegium RIO w Poznaniu z 5.1.2022 r. (I/37/2022; https://bip.poznan.rio.gov.pl). W podanym dokumencie stwierdzono bowiem naruszenie prawa polegające na tym, że burmistrz miasta nie opracował i nie przyjął planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomościami na lata 2019‒2021, co stanowiło naruszenie przepisów art. 25 ust. 2 GospNierU. Natomiast we wniosku pokontrolnym podano, że należy: Sporządzać plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w sposób zapewniający ciągłość obowiązywania regulacji w tym zakresie zgodnie z przepisem art. 25 ust. 2 w szczegółowości określonej w art. 25 ust. 2a ustawy. 

Podsumowując, ustalenie pokontrolne RIO jest trafne i prawnie uzasadnione. Zaniechania w opracowaniu i przyjęciu gminnego planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowią ewidentne naruszenie przepisów GospNierU. Wójt gminy jako organ odpowiedzialny za gospodarkę nieruchomościami powinien bezwzględnie przestrzegać wymogów w podanym zakresie przedmiotowym. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności