Nowe rozporządzenie zarządza zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów stanowiących równowartość niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, wniesionych nieodpłatnie przez podmiot tworzący, o którym mowa w ustawie z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.), do spółek prawa handlowego powstałych na podstawie tej ustawy w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Powyższe zaniechanie ma zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących w dniu przekształcenia spółkami z wyłącznym udziałem Skarbu państwa, centralnego organu administracji rządowej, wojewody lub uczelni medycznej.
Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1.1.2014 r. do 31.12.2016 r.
(źródło: Dziennik Ustawa)