W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2196 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 3.12.2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 i 9 OchrZwierzU za bydło, świnie, owce, kozy, konie, kury, kaczki, gęsi, indyki, perlice, przepiórki, kuropatwy, bażanty, strusie (Struthio camelus), jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych (jeleń szlachetny – Cervus elaphus, jeleń sika – Cervus nippon i daniel – Dama dama), rodziny pszczele (pszczoła miodna – Apis mellifera) oraz ryby słodkowodne zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

Osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, wojewódzki lekarz weterynarii, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, może przyznać nagrodę ze środków budżetu państwa.

W związku z tym, zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu takich nagród.

Ważne

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.