Przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt. Nagrody te przyznawane są na podstawie art. 49 ust. 9 ustawy z 11.3.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421). Nagrody przyznaje wojewódzki lekarz weterynarii, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie. Zaniechanie poboru podatku będzie mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.