Przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych w „Loterii Narodowego Programu Szczepień”, w którym zwolnienia z opodatkowania nagrody, których jednorazowa wartość przekracza 2 280 zł. Dotyczy to nagród otrzymanych przez podatników w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Narodowa Programu Szczepień” urządzonej przez Totalizator Sportowy sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, ze zm.). Nagrody otrzymane przez uczestników ww. loterii promocyjnej mają formę rzeczową oraz pieniężną. W loterii może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, która w okresie promocyjnym dokonała rejestracji do loterii, z zastrzeżeniem, że udział w losowaniach, oraz szansa na nagrodę możliwe są po odbyciu pełnego szczepienia (jedną dawką lub dwiema w zależności od użytego preparatu). Rejestracja do loterii realizowana jest poprzez Internetowe Konto Pacjenta oraz poprzez infolinię Narodowego Programu Szczepień w Okresie Promocyjnym.

Zaniechanie poboru PIT  ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 14.7.2021 r. do 11.3. 2022 r. 

Rozporządzenie ma wejść w życie z 14.7.2021 r.