Nowe rozporządzenie zarządza zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.1.2014 r. do 31.12.2015 r.:

  • przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (Union des Associations Européennes de Football), zwaną dalej „UEFA”, oraz podmioty utworzone zgodnie z prawem Konfederacji Szwajcarskiej, których UEFA jest jedynym udziałowcem albo akcjonariuszem, w związku z organizacją Finału Ligi Europy UEFA 2015 r., zwanego dalej „Finałem”;
  • przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu organizacji Finału albo w celu wykonania pracy lub świadczenia usług w związku z tym Finałem [a) delegowane przez podmioty, o których mowa w pkt 1, w celu organizacji Finału – wyłącznie od dochodów (przychodów) uzyskanych z wykonywania czynności związanych z organizacją tego Finału, albo b) akredytowane przez UEFA – wyłącznie od dochodów (przychodów) uzyskanych z wykonywania pracy lub świadczenia usług w związku z Finałem – ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.1.2015 r. do 31.12.2015 r.].

(źródło: Dziennik Ustaw)