Od 28.7.2016 r. obowiązuje zmiana ustawy z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1777 ze zm.; dalej: RewitalizacjaU). Dotyczy ona obowiązku ogłoszenia w BIP informacji o udzielanych zamówieniach, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji oraz wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

1. Omówienie przepisów

Po zmianie art. 36 ust. 1 RewitalizacjaU, podmiot udzielający zamówienia, które określono w art. 4d ust. 1 pkt 5 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.; dalej: ZamPublU), zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Chodzi tu o zamówienia publiczne, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji oraz wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w rozdziałach 4 i 5 RewitalizacjaU, jeżeli zamówienia te udzielane są:

1) przez gminę lub gminne jednostki organizacyjne organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym, a przedmiot zamówienia należy do działalności statutowej wykonawcy lub

2) w celu aktywizacji osób mających miejsce zamieszkania na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W przypadku, gdy wartość takiego zamówienia jest mniejsza niż: 135.000 euro (dla dostaw lub usług) oraz 5.225.000 euro (dla robót budowlanych), nie stosuje się do nich przepisów ZamPublU.

2. Komentarz

Zmiany wprowadziła ustawa z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1020).

Nowelizacja wprowadza m.in. nowe rozdziały do ZamPublU, które dotyczą:

1) komunikacji zamawiającego z wykonawcami (w dziale I rozdział 2a) – w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) partnerstwa innowacyjnego (w dziale II rozdział 6a) – partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz sprzedaż tych produktów, usług lub robót budowlanych;

3) zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (w dziale III rozdział 6), czyli zamówień na takie usługi, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750.000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Ponadto, oprócz wielu innych zmian, dodano też art. 4d do ZamPublU, zgodnie z którym przepisów tej ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 28.12.2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2263 ze zm.).