W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 585 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 12.3.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla.

Pomocy można udzielić przedsiębiorstwu górniczemu, którego podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie likwidacji zakładu górniczego, działań polikwidacyjnych na terenach górniczych albo zabezpieczenie kopalń przed zagrożeniami wodnymi, gazowymi oraz pożarowymi po zakończeniu likwidacji kopalni, o którym mowa w przepisach ustawy z 7.9.2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1327 ze zm.).

Pomoc, w formie dotacji, może być udzielana na:

  • zrekultywowanie terenów zdegradowanych;
  • zagospodarowanie wód kopalnianych;
  • ochronę powierzchni ziemi przed skutkami eksploatacji podziemnej.

Pomoc nie może przekraczać 100% kosztów realizacji wymienionych celów, które pomniejsza się o dochody przedsiębiorstwa górniczego uzyskane z tytułu odpłatnego rozporządzania terenami, których rekultywacja była finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, powstałe do dnia udzielenia pomocy. Ponadto pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną udzielaną w związku z tymi samymi kosztami, jeżeli pomoc ta została zatwierdzona przez Komisję Europejską. Co istotne, całkowita wartość zsumowanej pomocy nie może powodować przekroczenia intensywności pomocy nieprzekraczającej wspomnianych wyżej 100% kosztów realizacji celów.

Rozporządzenie obowiązuje do 31.12.2018 r.