Od 18.11.2020 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21.10.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1940). Zmiana zawartych w nim wzorów formularzy PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11 ma na celu dostosowanie ich do zmian wprowadzonych m.in. ustawą z 5.6.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1065), która weszła w życie 1.7.2020 r.

Wzory formularzy uwzględniają m.in. na zwolnienie z obowiązku sporządzania przez organy rentowe rocznego obliczenia podatku dla podatników, gdy suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok.

Nowe wersje wzorów uwzględniają również przepisy wprowadzone w związku z pandemią. Zmienione formularze mają zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.1.2020 r. Jednak jeśli ww. deklaracje zostały złożone przed 18.11.2020 r. zastosowanie mają dotychczasowe formularze.