W przetargu na obsługę stadionu wystartowało kilka firm. Zamawiający poprosił jedną z nich o wyjaśnienia dotyczące kalkulacji cenowych w związku z podejrzeniami o rażąco niską cenę. Po przedstawieniu wyjaśnień spółka wygrała przetarg, ale inna z firm biorących udział w postępowaniu chciała poznać argumenty, które przekonały zamawiającego, że cena odpowiada prawu. Zamawiający odmówił udostępnienia tych dokumentów.

Spółka odwołała się od tego, podnosząc, że jedną z naczelnych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jego jawność, która została wyrażona w art. 8 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164; dalej: ZamPublU). Skarżący twierdził, że każde naruszenie tej zasady przyczynia się do wadliwości postępowania. Ponadto tajemnica przedsiębiorstwa stanowi wyjątek od zasady jawności i w tej sytuacji nie może być interpretowana rozszerzająco.

Jednak Krajowa Izba Odwoławcza uznała decyzję zamawiającego za właściwą, podkreślając, że to, co firma zawarła w wyjaśnieniach, stanowi dla niej istotną wartość gospodarczą.

„Zauważyć należy, że zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp do ustawy z 16.4. 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503) art. 11 ust. 4 Uznk – przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.”

Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła, że w tym konkretnym postępowaniu nie było ze strony zamawiającego żądania dokładnych kalkulacji cenowych w dokumentach oferty, dlatego nie zastosowano wyłączenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie art. 86 ust. 4 ZamPublU. Co więcej, informacje zawarte w formularzu kosztowym były dostępne dla wszystkich wykonawców.