Zamawiający nie może ujawnić kalkulacji ceny

W przetargu na obsługę stadionu wystartowało kilka firm. Zamawiający poprosił jedną z nich o wyjaśnienia dotyczące kalkulacji cenowych w związku z podejrzeniami o rażąco niską cenę. Po przedstawieniu wyjaśnień spółka wygrała przetarg, ale inna z firm biorących udział w postępowaniu chciała poznać argumenty, które przekonały zamawiającego, że cena odpowiada prawu. Zamawiający odmówił udostępnienia tych dokumentów.

Spółka odwołała się od tego, podnosząc, że jedną z naczelnych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jego jawność, która została wyrażona w art. 8 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164; dalej: ZamPublU). Skarżący twierdził, że każde naruszenie tej zasady przyczynia się do wadliwości postępowania. Ponadto tajemnica przedsiębiorstwa stanowi wyjątek od zasady jawności i w tej sytuacji nie może być interpretowana rozszerzająco.

Jednak Krajowa Izba Odwoławcza uznała decyzję zamawiającego za właściwą, podkreślając, że to, co firma zawarła w wyjaśnieniach, stanowi dla niej istotną wartość gospodarczą.

„Zauważyć należy, że zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp do ustawy z 16.4. 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503) art. 11 ust. 4 Uznk – przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.”

Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła, że w tym konkretnym postępowaniu nie było ze strony zamawiającego żądania dokładnych kalkulacji cenowych w dokumentach oferty, dlatego nie zastosowano wyłączenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie art. 86 ust. 4 ZamPublU. Co więcej, informacje zawarte w formularzu kosztowym były dostępne dla wszystkich wykonawców.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności