Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem powszechnym. Dla ustalenia, jakie okresy są zaliczane do okresu pracy w celu ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej konieczne jest ustalenie podstawy prawnej dla konkretnego przypadku nabycia prawa do tego świadczenia. Przepisy te mogą też określać sposób podmiotowo właściwy dla dokumentowania okresu pracy. Nagrody takie są standardem w regulacjach zatrudnienia pracowników sfery publicznej.

Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 1865 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy; t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Zatem okres tego urlopu podlega zaliczeniu do okresów pracy uwzględnianych przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej pracownika pracodawcy sfery publicznej.

Ważne

Urlop wychowawczy został wprowadzony 1.7.1981 r. Wcześniej pracownicom sprawującym osobistą opiekę nad małym dzieckiem przysługiwał urlop bezpłatny. Przepisy wprowadzające urlop wychowawczy określiły, że okres korzystania z urlopu bezpłatnego w celu sprawowania opieki nad małym dzieckiem przypadający od 8.6.1968 r. do 30.6.1981 r. należy traktować jak okres zatrudnienia w zakładzie pracy, w którym pracownica korzystała z tego urlopu. Zatem okres takiego urlopu bezpłatnego, analogicznie jak okres urlopu wychowawczego, powinien być uwzględniony przy ustalaniu prawa pracownika do nagrody jubileuszowej.

W stanie faktycznym pytania podane są sprzeczne informacje. Z jednej bowiem strony analizowane okresy wykazane są w rubryce dotyczącej urlopów wychowawczych, co sugeruje, że wszystkie te okresy były urlopami wychowawczymi. Z drugiej strony przy niektórych z okresów dodano w nawiasie informację, że był to okres bezpłatny, co sugerować mogłoby, że dany okres był urlopem bezpłatnym, ale został błędnie uwzględniony w tym miejscu. Trudno rozstrzygnąć te wątpliwości. Pod uwagę można też wziąć, że wcześniej urlopy wychowawcze nazywane były „urlopami bezpłatnymi w celu sprawowania opieki nad dzieckiem”, co mogło spowodować, że osoba wystawiająca świadectwo pracy, będąc przyzwyczajona do tej wcześniejszej nomenklatury, użyła takiego właśnie sformułowania. Ponadto urlop wychowawczy jest szczególnym rodzajem urlopu bezpłatnego, jednak gdyby osoba wystawiająca świadectwo chciała przekazać taką informację, to trudno byłoby zrozumieć dlaczego dopisała ją tylko przy niektórych okresach. Być może świadectwo wymaga sprostowania, chociaż po wielu latach może to być trudne.

Oceniając stan faktyczny, wydaje się że pracodawca może prosić pracownicę o wyjaśnienie, jaki charakter miały te okresy, a jeśli wyjaśnienia będą mało przekonujące może ich nie uznać, co z kolei umożliwi pracownicy wystąpienie do sądu o ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej.

Podsumowując, wydaje się, że samo umieszczenie danych okresów w rubryce dotyczącej urlopów wychowawczych świadczy o tym, że były to okresy urlopu wychowawczego. Dopisek przy niektórych okresach „bezpłatny” jest nieprawidłowy i trudny do wytłumaczenia, jednak nie powinien prowadzić do odebrania tym okresom waloru okresu pracy przynależnego do rubryki, w której został wymieniony. Każdy nie budzący wątpliwości okres urlopu wychowawczego powinien być zaliczony do stażu pracy liczonego na potrzeby ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej.