Zaliczanie odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2365 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 17.12.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi.

Jak wynika z art. 21 ust. 1–4 GospOpakowaniaU w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2022 r.:

  • przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych do recyklingu zalicza się procesy odzysku R2–R9 wymienione w załączniku nr 1 do OdpadyU, czyli: odzysk (regeneracja) rozpuszczalników, recykling lub odzysk: substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki, metali i związków metali oraz innych materiałów nieorganicznych, regeneracja kwasów lub zasad, odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń oraz składników katalizatorów, a także powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów;
  • do osiągniętego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych zalicza się wyłącznie recykling odpadów opakowaniowych zebranych na terytorium kraju;
  • do osiągniętego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzywa sztucznego zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego;
  • do osiągniętego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna można zaliczyć masę odpadów opakowaniowych z drewna przygotowanych do ponownego użycia w procesach odzysku R3 lub R12 wymienionych w załączniku nr 1 do OdpadyU, czyli: recyklingu lub odzysku substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) lub wymianie odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11.
Ważne

Do osiągniętego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych nie zalicza się masy odpadów opakowaniowych, które utraciły status odpadów, a które mają zostać użyte jako paliwa lub inne środki wytwarzania energii, spalane, użyte do prac ziemnych lub składowane (art. 21 ust. 8 GospOpakowaniaU).

Z rozporządzenia wynika, że warunki zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi są określone w art. 6c ust. 1 i art. 6d decyzji Komisji 2005/270/WE z 22.3.2005 r. ustanawiającej formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.Urz. UE L 86/6 z 5.4.2005 r. ze zm.).

Ponadto:

  • odpady opakowaniowe powstałe z opakowań wielomateriałowych lub innych opakowań składających się z więcej niż jednego materiału zalicza się do masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi w odniesieniu do masy każdego materiału zawartego w tych opakowaniach;
  • warunkiem zaliczenia odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych lub innych opakowań składających się z więcej niż jednego materiału do masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi według materiału dominującego w danym odpadzie jest to, że masa każdego z pozostałych materiałów zawartych w tym opakowaniu nie przekracza 5% całkowitej masy tego opakowania.

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności