1. Omówienie przepisów

W rozporządzeniu ustalono zakres zadań:

  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – w załączniku nr 1;
  • pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej – w załączniku nr 2.

2. Komentarz

Lekarz POZ przede wszystkim planuje i realizuje opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą w zakresie udzielanych przez niego świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczenia (w warunkach ambulatoryjnych i domowych). Do jego zadań należy także koordynacja udzielania świadczeń POZ w zakresie posiadanych kompetencji. Dodatkowo lekarz POZ, m.in.:

1) współpracuje z pielęgniarką oraz położną POZ oraz z pielęgniarką środowiskową,

2) prowadzi edukację zdrowotną,

3) systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań bilansowych,

4) rozpoznaje środowisko świadczeniobiorcy,

5) identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne, a także podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie,

6) kieruje świadczeniobiorcę na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia, jeżeli uzna to za konieczne,

7) orzeka o stanie zdrowia świadczeniobiorcy na podstawie osobistego badania i dokumentacji medycznej itd.

Pielęgniarka POZ i położna POZ planują i realizują kompleksową opiekę pielęgniarską, opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, a także świadczeń: pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.