W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 953 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 7.5.2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Zgodnie z art. 35a FinPubU, podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych mają obowiązek podejmować działania informacyjne dotyczące tego finansowania lub dofinansowania, przy wykorzystaniu różnych form i metod komunikacji. Koszty tych działań są ponoszone w ramach finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, bądź ze środków własnych podmiotów realizujących zadania.

Ważne

Obowiązek ten dotyczy zadań z zakresu infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych, a także realizacji projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i społecznych, w przypadku gdy wysokość finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 35d FinPubU, czyli w omawianym rozporządzeniu.

W przypadku realizacji zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), obowiązek powyższy jest wykonywany niezależnie od działań informacyjnych wynikających z przepisów unijnych (art. 35b FinPubU).

Z rozporządzenia wynika m.in., że podmiot realizujący zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych podejmuje działania informacyjne dotyczące tego finansowania lub dofinansowania przez:

 1. umieszczenie tablicy informacyjnej – w przypadku realizacji zadań w zakresie: infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej, prac budowlanych, a także zakupu środków trwałych;
 2. umieszczenie plakatu informacyjnego – w przypadku realizacji projektów: badawczo-rozwojowych o charakterze wdrożeniowym, rozwojowym, badawczym lub naukowym, edukacyjnych – realizowanych w formie debaty, konferencji, seminarium, lekcji, warsztatu lub wykładu, społecznych – obejmujących przedsięwzięcia kulturalne, wydawnicze, sportowe, socjalne, wychowawcze lub profilaktyczne oraz działania z zakresu opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego;
 3. zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada – w przypadku realizacji zadań i projektów określonych w pkt 1 i 2.
Ważne

Obowiązek informacyjny z art. 35a ust. 1 FinPubU nie powstaje w odniesieniu do podmiotu realizującego zadanie:

 1. finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych do wysokości 50 000 zł;
 2. przy wsparciu środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, w którym wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 500 000 euro (przeliczenia tej kwoty dokonuje się według kursu ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania).

Podmiot realizujący zadanie:

 1. w całości skierowane do odbiorców poza terytorium RP,
 2. przy wsparciu:
 • środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które polega na udzieleniu zwrotnych instrumentów finan­sowych, pożyczek oraz pomocy w innej formie podlegającej zwrotowi przez osoby z niej korzystające,
 • podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA

podejmuje tylko działania informacyjne polegające na zamieszczeniu informacji na swojej stronie internetowej.

Wzory tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych, wraz z objaśnieniami, określa załącznik do rozporządzenia. Wzory tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych w formie edytowalnych plików cyfrowych, a także pliki cyfrowe z wizerunkiem barw RP i wizerunkiem godła RP są udostępnione na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przepisy szczegółowo określające zasady zamieszczania tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych, m.in. wymagane terminy, zawierają § 5 i 6 rozporządzenia. Natomiast zasady zamieszczania informacji na stronie internetowej określają przepisy § 7 rozporządzenia, z którego wynika m.in., że informacja na stronie internetowej zawiera co najmniej:

 1. barwy RP i wizerunek godła RP;
 2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
 3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
 4. nazwę zadania;
 5. wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania;
 6. krótki opis zadania.

Informację na stronie internetowej zamieszcza się w zakładce lub podstronie przeznaczonej specjalnie dla zadań realizowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Dostęp do zakładki lub podstrony powinien być możliwy ze strony głównej.

Ważne

W przypadku likwidacji podmiotu realizującego zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych realizację działań informacyjnych przejmują jego następcy prawni lub inne podmioty wyznaczone przez podmiot likwidowany, o ile kontynuują one realizację tego zadania.

Ważne postanowienia w zakresie przepisów przejściowych określa § 10 rozporządzenia. Wynika z niego, że podmiot, który:

 1. realizuje zadanie przy wsparciu środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, wybrane do dofinansowania lub rozpoczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
 2. realizując zadanie przed 25.6.2021 r., wypełnił już obowiązek informacyjny przez umieszczenie, na podstawie przepisów odrębnych lub umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania, tablicy informacyjnej zgodnej z wzorem określonym w tych przepisach lub tej umowie

– podejmuje wyłącznie działania informacyjne polegające na zamieszczeniu informacji na stronie internetowej w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli do 25.7.2021 r.

Obowiązek informacyjny nie powstaje w odniesieniu do podmiotów realizujących zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych do wysokości 2 500 000 zł, które realizując zadanie przed 25.6.2021 r., wypełniły już obowiązek informacyjny przez umieszczenie, na podstawie przepisów odrębnych lub umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania, tablicy informacyjnej zgodnej z wzorem określonym w tych przepisach lub tej umowie.