W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 290 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 13.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28.12.2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1350 ze zm.).

Po pierwsze, zakres korzystania z portalu podatkowego obejmuje także składanie i odrzucanie zeznań oraz przeglądanie danych wynikających z zeznań – w przypadku zeznań udostępnianych podatnikowi przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu na podstawie art. 45cd ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) oraz art. 21c ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43).

Po drugie, status użytkownika posiada osoba fizyczna, która założy profil użytkownika przez potwierdzenie danych identyfikacyjnych użytkownika z wykorzystaniem danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego, w celu uwierzytelnienia na portalu podatkowym.

Po trzecie, w przypadku wspomnianego wyżej składania i odrzucania zeznań oraz przeglądania danych wynikających z zeznań, warunkiem korzystania z portalu jest uwierzytelnienie:

1) przez podanie:

a) identyfikatora podatkowego (NIP i daty urodzenia podatnika albo numeru PESEL),

b) kwoty przychodu wykazanego w złożonym przez podatnika zeznaniu za rok bezpośrednio poprzedzający rok podatkowy,

c) kwoty przychodu zawartej w jednej z informacji podatkowych, która została uwzględniona przez organ podatkowy w udostępnionym podatnikowi zeznaniu, albo

2) za pomocą profilu zaufanego.