Zakres informacji we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 31 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18.12.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Z dniem 20.2.2021 r. wejdą w życie przepisy art. 59 ust. 2 oraz znowelizowanego art. 61 ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.; dalej: EgzAdmU), z których wynika że postępowanie egzekucyjne może być umorzone w przypadku, gdy dalsza egzekucja administracyjna będzie bezskuteczna z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne. W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego z tej przyczyny postępowanie egzekucyjne wszczyna się ponownie m.in. na wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej (jeżeli organ egzekucyjny nie jest jednocześnie wierzycielem), po ujawnieniu przez wierzyciela majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne.

W przypadku gdy podstawą ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej jest dotychczasowy tytuł wykonawczy, wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej zawiera:

 1. nazwę, adres siedziby i numer rachunku bankowego wierzyciela lub nazwę, adres siedziby i numer rachunku bankowego podmiotu, któremu należy przekazać należność pieniężną – jeżeli zostały zmienione po umorzeniu postępowania egzekucyjnego;
 2. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego, a także jego numer PESEL, NIP lub REGON – jeżeli zostały zmienione po umorzeniu postępowania egzekucyjnego lub nie zostały zawarte w dotychczasowym tytule wykonawczym;
 3. imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania małżonka zobowiązanego, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka – w przypadku gdy w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym małżonek zobowiązanego nie wniósł sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym jego i jego małżonka albo sprzeciw został oddalony, a dane małżonka, które uległy zmianie po umorzeniu postępowania egzekucyjnego, są znane wierzycielowi;
 4. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, a także numer PESEL, NIP lub REGON wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej będącej zobowiązanym – jeżeli zostały zmienione po umorzeniu postępowania egzekucyjnego lub nie zostały zawarte w dotychczasowym tytule wykonawczym;
 5. numer i datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego;
 6. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika zobowiązanego, również mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, który jest obciążony prawem majątkowym względem zobowiązanego – w przypadku ujawnienia prawa majątkowego, z którego jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne;
 7. informacje dotyczące zabezpieczenia należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie hipoteką przymusową albo zastawem skarbowym lub rejestrowym lub zastawem nieujawnionym w żadnym rejestrze oraz terminu powstania tego zabezpieczenia – w przypadku ich ustanowienia po umorzeniu postępowania egzekucyjnego;
 8. wysokość należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, rodzaj i stawkę odsetek oraz wysokość kosztów upomnienia;
 9. okres, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej w wyniku okoliczności, które wystąpiły po umorzeniu postępowania egzekucyjnego;
 10. dzień, do upływu którego należność pieniężna, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie i koszty upomnienia mogą być dochodzone – jeżeli jest inny niż wskazany w dotychczasowym tytule wykonawczym lub nie został w nim zawarty;
 11. informacje, o których mowa w art. 26 § 1e pkt 1 i 4–8 EgzAdmU (m.in. dotyczące majątku zobowiązanego) – jeżeli dotyczą okoliczności, które wystąpiły po umorzeniu postępowania egzekucyjnego;
 12. wysokość kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym – jeżeli wierzyciel, który pokrył te koszty, wnosi o ich wyegzekwowanie.
Ważne

Wniosek zawiera znane wierzycielowi informacje wymienione wyżej, aktualne na dzień jego sporządzenia.

W przypadku gdy podstawą ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej jest dalszy tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 26c § 1 pkt 2 EgzAdmU (wierzyciel wydaje dalszy tytuł wykonawczy w razie nieposiadania przez organ egzekucyjny właściwy do ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej dotychczasowego tytułu wykonawczego), wniosek zawiera informacje wymienione wyżej w pkt 3 i 6 oraz art. 26 § 1e EgzAdmU, jeżeli nie zostały zawarte w dalszym tytule wykonawczym, oraz:

 • nazwę organu egzekucyjnego, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego;
 • informację o nieobciążeniu wierzyciela kosztami egzekucyjnymi powstałymi w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym bądź umorzeniu tych kosztów egzekucyjnych na wniosek wierzyciela.
Ważne

Wniosek sporządzony na podstawie więcej niż jednego dotychczasowego tytułu wykonawczego lub dalszego tytułu wykonawczego zawiera dane:

 • wymienione w wymienionych wyżej pkt 3, 5, 7−10 i 12;
 • przy wszczęciu postępowania na podstawie dalszego tytułu wykonawczego: dane dotyczące organu egzekucyjnego i informacji o nieobciążaniu wierzyciela kosztami egzekucyjnymi oraz art. 26 § 1e pkt 4 i 5 EgzAdmU;
 • w zakresie numeru i daty wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego lub dalszego tytułu wykonawczego. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności