W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2221 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 13.10.2020 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.; dalej: PrOchŚrod), zarząd województwa, w terminie nie później niż 14 dni, przekazuje ministrowi klimatu (obecnie Ministrowi Klimatu i Środowiska, dalej: MKŚ) informację o uchwaleniu przez sejmik województwa programu ochrony powietrza (art. 91 PrOchrŚrod), a także planu działań krótkoterminowych (art. 92 PrOchrŚrod).

Z rozporządzenia wynika, że wraz z informacją o uchwaleniu programu ochrony powietrza przekazuje się uchwałę sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, a także zestawienie informacji o programie ochrony powietrza. Analogiczne dokumenty (tj. uchwałę sejmiku województwa oraz zestawienia informacji) przekazuje się wraz z informacją o uchwaleniu planu działań krótkoterminowych.

Jeżeli plan działań krótkoterminowych jest częścią programu ochrony powietrza, informację o uchwaleniu programu ochrony powietrza można przekazać łącznie z informacją o uchwaleniu planu działań krótkoterminowych.

Ważne

Wszystkie wymienione wyżej informacje przekazuje się w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego MKŚ właściwej w sprawach związanych z ochroną powietrza oraz elektronicznej skrzynki podawczej MKŚ, w zakresie i układzie określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

Zarząd województwa przekazuje MKŚ oraz właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 94 ust. 2a PrOchrŚrod):

  • co roku, w terminie do 31 marca, za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdanie okresowe z realizacji działań naprawczych wynikających z programu ochrony powietrza, oraz planu działań krótkoterminowych;
  • w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu realizacji programu ochrony powietrza lub planu działań krótkoterminowych, sprawozdanie końcowe z realizacji tego programu lub planu obejmujące cały okres ich realizacji.

Sprawozdanie okresowe zawiera informacje o:

1) kierunkach i zakresie podjętych działań naprawczych, w tym o:

a) wprowadzonych wymaganiach jakościowych dla paliw dopuszczonych do stosowania na określonym terenie, w przypadku województwa, które je określiło w uchwale sejmiku województwa, przyjętej na podstawie art. 96 PrOchŚrod (chodzi o uchwałę antysmogową),

b) zastosowanych najlepszych dostępnych technikach, w przypadku gdy działania naprawcze dotyczą sektora prze­mysłu, i podjęciu innych działań ograniczających emisję substancji do powietrza, jeżeli były planowane;

2) stanie zaawansowania podjętych działań naprawczych określonych w harmonogramie realizacji działań naprawczych w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym;

3) dotychczas poniesionych kosztach realizacji działań naprawczych, o których mowa w pkt. 2, wraz z podaniem źródeł ich finansowania;

4) efekcie rzeczowym działania naprawczego, obliczonym (oszacowanym) na podstawie wskaźnika monitorowania postępu realizacji działań naprawczych;

5) redukcji wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągniętej w wyniku realizacji poszczególnych działań, wyrażonej w Mg/rok.

Natomiast sprawozdanie końcowe zawiera informacje o:

1) zrealizowanych działaniach naprawczych, określonych w harmonogramie realizacji działań naprawczych, w tym:

a) działaniach krótkoterminowych z podziałem na typy działań: I typ działań (poniżej jednego roku), II typ działań (jeden rok), III typ działań (powyżej jednego roku),

b) działaniach średnioterminowych,

c) działaniach długoterminowych;

2) dacie (terminie) zakończenia realizacji działań naprawczych;

3) terminach osiągnięcia efektu końcowego (ekologicznego) na skutek realizacji poszczególnych działań naprawczych;

4) zrealizowaniu innych działań, nieobjętych programem ochrony środowiska, jeżeli zostały podjęte;

5) poniesionych kosztach realizacji działań naprawczych wraz z podaniem źródeł ich finansowania;

6) osiągniętym efekcie rzeczowym działania naprawczego, obliczonym (oszacowanym) na podstawie wskaźnika monitorowania postępu realizacji działań naprawczych;

7) osiągniętym efekcie ekologicznym, określonym na podstawie:

8) szacowanych poziomów substancji (wartość średnioroczna) w powietrzu oraz szacowanego pułapu stężenia ekspozycji w roku zakończenia realizacji programu w związku z realizacją poszczególnych działań naprawczych wskazanych w tym programie (wyrażonych w μg/m3 lub ng/m3) dla poszczególnych substancji,

9) szacowanej liczby dni, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu w roku zakończenia realizacji programu ochrony środowiska, w związku z realizacją poszczególnych działań naprawczych wskazanych w tym programie,

10) szacowanej redukcji wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu ochrony środowiska, w związku z realizacją poszczególnych działań naprawczych wskazanych w tym programie, wyrażonej w Mg/rok.

Sprawozdania powyższe zawierają również informacje o podjętych działaniach, które miały na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, a także ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń tych poziomów.

Ważne

Sprawozdania okresowe i końcowe przekazuje się w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej MKŚ i właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Szczegółowy zakres i układ przekazywanych sprawozdań określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.