W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1325 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 1.7.2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania.

Z art. 118 PrOchrŚrod wynika m.in., że strategiczne mapy hałasu:

  • sporządzają zarządzający głównymi drogami, głównymi liniami kolejowymi lub głównymi lotniskami oraz prezydenci miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w oparciu o dane dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego; mapy te są niezwłocznie zamieszczane na ich stronach internetowych;
  • sporządza się co 5 lat, w terminie do 30 czerwca;
  • składają się z części opisowej i części graficznej.
Ważne

Rozporządzenie określa: 

  • szczegółowy zakres danych ujętych na strategicznych mapach hałasu sporządzanych dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, sposób ich prezentacji i formę ich przekazywania – załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • szczegółowy zakres danych ujętych na strategicznych mapach hałasu sporządzanych dla głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk, sposób ich prezentacji i formę ich przekazywania – załącznik nr 2 do rozporządzenia.