W wyroku WSA w Łodzi z 3.3.2016 r. (I SA/Łd 7/16) rozpatrywał sprawę, która dotyczyła między innymi prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę infrastruktury wykorzystywanej przez zakład budżetowy.

Wcześniej TSUE w wyroku z 29.9.2015 r., w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów uznał, że jednostki budżetowe, jako nieponoszące odpowiedzialności za podejmowaną działalność i podległe gminie, nie są podatnikami VAT. WSA opierając się na tym wyroku podkreślił, że samorządowy zakład budżetowy nie wykonuje działalności gospodarczą we własnym imieniu, na własny rachunek i własną odpowiedzialność oraz że nie ponosi on ryzyka gospodarczego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. W konsekwencji zakład budżetowy nie jest podatnikiem VAT. Podatnikiem tym jest natomiast gmina, która utworzyła ów zakład budżetowy.

A zatem to gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji, które zostały następnie przekazane do gminnego zakładu budżetowego, który realizuje powierzone mu zadania własne tej gminy, jeżeli te inwestycje są wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Poza WSA w Łodzi i TSUE stanowisko takie zajął także m.in. NSA w uchwale z 26.10.2015 r. (I FPS 4/15).

Takie jest aktualne stanowisko orzecznictwa w sprawie podmiotowości podatkowej w VAT jednostek i zakładów budżetowych.