Punktem wyjścia w ocenie podanego zagadnienia jest przypomnienie delegacji ustawowej dla przyjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W tym zakresie na uwagę zasługuje art. 6r ust. 3 CzystGmU. Tamże postanowiono, że rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W orzecznictwie organów nadzoru nad ww. uchwałami (wojewodów) akcentuje się, że uchwała podejmowana na podstawie ww. art. 6r ust. 3 CzystGmU stanowi akt prawa miejscowego. Zasada praworządności wyrażona w art. 7 w związku z art. 94 Konst wymaga, żeby materia regulowana wydanym aktem normatywnym wynikała z upoważnienia ustawowego i nie przekraczała zakresu tego upoważnienia. W tym kontekście wprowadzenie na mocy wspomnianej uchwały zakazu odbierania odpadów komunalnych przez PSZOK z działalności gospodarczej, stanowi o naruszeniu ww. regulacji prawnych.

Szczególnie zaś warto odnotować stanowisko zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego z 8.10.2021 r. (PNK.I.4130.86.2021; https://www.kielce.uw.gov.pl/pl). W orzeczeniu tym organ nadzoru wskazał m.in., że: Oba postanowienia Regulaminu dotyczą zatem zakazu dostarczania do Punktu odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. Aktualne brzmienie wskazanych postanowień Regulaminu narusza art. 3 ust. 1 pkt 7 OdpadyU. Zgodnie z tym przepisem zawierającym definicję odpadów komunalnych, odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. Jak wynika z przytoczonej ustawowej definicji odpadów komunalnych nie zostały wyłączone odpady pochodzące z działalności gospodarczej.

Podsumowując, wskazane rozstrzygnięcie organu nadzoru jest słuszne. Nie ma uzasadnionych podstaw, aby rada gminy ograniczała możliwość oddawania do PSZOK odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.