Zakaz przyjmowania do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej

Punktem wyjścia w ocenie podanego zagadnienia jest przypomnienie delegacji ustawowej dla przyjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W tym zakresie na uwagę zasługuje art. 6r ust. 3 CzystGmU. Tamże postanowiono, że rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W orzecznictwie organów nadzoru nad ww. uchwałami (wojewodów) akcentuje się, że uchwała podejmowana na podstawie ww. art. 6r ust. 3 CzystGmU stanowi akt prawa miejscowego. Zasada praworządności wyrażona w art. 7 w związku z art. 94 Konst wymaga, żeby materia regulowana wydanym aktem normatywnym wynikała z upoważnienia ustawowego i nie przekraczała zakresu tego upoważnienia. W tym kontekście wprowadzenie na mocy wspomnianej uchwały zakazu odbierania odpadów komunalnych przez PSZOK z działalności gospodarczej, stanowi o naruszeniu ww. regulacji prawnych.

Szczególnie zaś warto odnotować stanowisko zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego z 8.10.2021 r. (PNK.I.4130.86.2021; https://www.kielce.uw.gov.pl/pl). W orzeczeniu tym organ nadzoru wskazał m.in., że: Oba postanowienia Regulaminu dotyczą zatem zakazu dostarczania do Punktu odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. Aktualne brzmienie wskazanych postanowień Regulaminu narusza art. 3 ust. 1 pkt 7 OdpadyU. Zgodnie z tym przepisem zawierającym definicję odpadów komunalnych, odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. Jak wynika z przytoczonej ustawowej definicji odpadów komunalnych nie zostały wyłączone odpady pochodzące z działalności gospodarczej.

Podsumowując, wskazane rozstrzygnięcie organu nadzoru jest słuszne. Nie ma uzasadnionych podstaw, aby rada gminy ograniczała możliwość oddawania do PSZOK odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności