Zakaz posiadania zwierząt jako środek karny

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 663 opublikowano ustawę z 6.3.2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny.

W ustawie z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.; dalej: OchrZwU) zmieniono art. 35, gdzie zwiększono wymiar kar za znęcanie się nad zwierzętami, i tak:

  • kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 OchrZwU (chodzi o naruszenie dozwolonych zasad uśmiercania zwierząt) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 - poprzednio było to 2 lata (tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem);
  • jeżeli sprawca wymienionych wyżej czynów działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - poprzednio było to 3 lata;
  • do art. 35 OchrZwU dodano ust. 3b, zgodnie z którym sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt w razie skazania za przestępstwo wymienione wyżej popełnione w warunkach szczególnego okrucieństwa (ponadto, sąd będzie mógł orzec, na 2 lata, zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt także umarzając warunkowo postępowanie karne - art. 35 ust. 6 OchrZwU).

Zgodnie z dodanymi do art. 35 OchrZwU ust. 4a-4c, jeżeli sprawca popełnił przestępstwo, o którym mowa w ust. 2, w związku z wykonywaniem zawodu, prowadzeniem działalności lub wykonywaniem czynności wymagających zezwolenia , które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz:

· wykonywania wszelkich lub określonych zawodów,

· prowadzenia wszelkiej lub określonej działalności lub

· wykonywania wszelkich lub określonych czynności wymagających zezwolenia

- które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie .

Ważne
Zakazy wymienione w art. 35 ust. 3a-4a OchrZwU (tj. określonych tam: posiadania zwierząt oraz wykonywania zawodów) orzeka się w latach, od roku do lat 15.

Ponadto, sąd będzie mógł orzec przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona do dysponowania nimi na podstawie towarzyszących okoliczności przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one zostać użyte do popełnienia przestępstwa.

Zwiększono też wysokość nawiązki. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 35 ust. 5 OchrZwU, w razie skazania za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1, 1a lub 2 OchrZwU, sąd orzeka nawiązkę w wysokości od 1000 zł do 100.000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt (przed zmianą nawiązkę orzekano w wysokości od 500 zł do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd).

Nowelizacja wprowadza też nowe przepisy art. 38a i 38b OchrZwU. Wynika z nich m.in., że w razie orzeczenia zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt, sąd wyznacza sprawcy odpowiedni termin na przekazanie zwierząt w posiadanie innej osobie lub instytucji i poinformowanie o tym sądu . W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu i stwierdzenia przez sąd, że skazany wbrew zakazowi jest posiadaczem zwierzęcia, sąd wydaje postanowienie o czasowym odebraniu skazanemu tego zwierzęcia . Odpis postanowienia przesyła się właściwemu ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w celu wykonania. Natomiast wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję, w której określa miejsce przekazania zwierzęcia poddawanego znęcaniu się przez człowieka.

W razie skazania za przestępstwo polegające na niestosowaniu się do orzeczonego przez sąd zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt , o którym mowa w art. 244 ustawy z 6.6.1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.; dalej: KK), sąd orzeka przepadek zwierzęcia. Z art. 244 KK wynika, że kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd m.in. zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Ponadto, w razie orzeczenia zakazu wykonywania określonych zawodów, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania określonych czynności (art. 35 ust. 4 i 4a OchrZwU), sąd przesyła odpis wyroku także powiatowemu lekarzowi weterynarii, właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego .
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności