30 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy z 6.9.1991 r. o systemie oświaty. Ustawą z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty dodano przepis zakazujący łączenia stanowiska kuratora oświaty i wicekuratora oświaty z mandatem radnego. Wprowadzenie tych przepisów było podyktowane sprzecznością interesów wynikających z ustawowych zadań nałożonych na osoby pełniące wymienione funkcje i zagrożeniem, że wypełnianie obowiązków na jednym

z zajmowanych stanowisk będzie miało wpływ na decyzje podejmowane w związku z innym stanowiskiem lub urzędem.

Kurator oświaty wykonuje zadania w zakresie oświaty w imieniu wojewody

W uzasadnieniu projektu nowelizacji podkreślano, że wprowadzenie takiego zakazu łączenia stanowisk jest konieczne ze względu na fakt, że przepisy zakazują łączenia mandatu radnego z wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, a kurator oświaty wykonuje zadania w zakresie oświaty w imieniu wojewody. Natomiast rozszerzenie zakazu na wicekuratorów jest konieczne dlatego, że w przypadku odwołania kuratora oświaty wojewoda, z dniem odwołania kuratora, powierza pełnienie jego obowiązków wicekuratorowi oświaty (art. 30 ust. 1 zd. 2 ustawy o systemie oświaty).

Nie ma konieczności wyboru pomiędzy funkcjami „z dnia na dzień”

Oprócz zakazu łączenia stanowisk, ustawa zmieniająca zawiera również przepisy przejściowe. Na ich podstawie osoby łączące stanowisko kuratora (lub wicekuratora) oświaty z mandatem radnego w radzie gminy, powiatu albo sejmiku województwa, w dniu wejścia w życie nowelizacji, nie muszą wybierać pomiędzy funkcjami „z dnia na dzień”. Mogą piastować obie funkcje równocześnie, aż do dnia wygaśnięcia mandatu radnego lub odwołania ze stanowiska kuratora lub wicekuratora oświaty.