Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych – zmiany w zakresie kryterium zagrożenia klimatycznego

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1883 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 16.9.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 29.1.2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1702 ze zm.; dalej: rozporządzenie). Zmieniono treść § 21 rozporządzenia, który w nowym brzmieniu stanowi, że podstawowym kryterium oceny zagrożenia klimatycznego jest występowanie:

  • temperatury powietrza mierzonej termometrem suchym większej niż 28°C lub intensywności chłodzenia mniejszej niż 11 katastopni wilgotnych (Kw) albo
  • temperatury zastępczej klimatu większej niż 26°C

– na stanowisku pracy w rozumieniu § 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.), znajdującym się w podziemnym wyrobisku górniczym.

W podziemnych zakładach górniczych wydobywających:

  • węgiel kamienny – oceny zagrożenia klimatycznego dokonuje się przez określenie parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego na podstawie pomiaru temperatury powietrza termometrem suchym na stanowisku pracy lub pomiaru intensywności chłodzenia na stanowisku pracy;
  • kopaliny inne niż węgiel kamienny – oceny zagrożenia klimatycznego dokonuje się przez wyznaczenie temperatury zastępczej klimatu w sposób określony w Polskiej Normie dotyczącej wyznaczania temperatury zastępczej klimatu lub przez określenie parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego na stanowisku pracy.

Przed zmianą podstawowym kryterium oceny zagrożenia klimatycznego było występowanie na stanowisku pracy, w podziemnym wyrobisku górniczym temperatury zastępczej klimatu wyższej niż 26°C, którą obliczano według podanego tam wzoru.

Zgodnie z § 22 rozporządzenia w podziemnych zakładach górniczych ustalono trzy stopnie zagrożenia klimatycznego. Zmiany wprowadzono w zakresie zasad ustalania stopni zagrożenia klimatycznego, które uzależniono od tego, co wydobywa się w podziemnych zakładach górniczych. Według zmienionych przepisów § 22 ust. 2‒4 rozporządzenia stanowisko pracy podlega zaliczeniu do jednego z trzech stopni zagrożenia klimatycznego, i tak:

W podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny stanowisko pracy podlega zaliczeniu do:

  • I stopnia zagrożenia klimatycznego, jeżeli temperatura powietrza mierzona termometrem suchym jest większa niż 28°C i nie przekracza 31°C lub intensywność chłodzenia jest mniejsza niż 11 katastopni wilgotnych (Kw);
  • II stopnia zagrożenia klimatycznego, jeżeli temperatura powietrza mierzona termometrem suchym jest większa niż 31°C i nie przekracza 33°C;
  • III stopnia zagrożenia klimatycznego, jeżeli temperatura powietrza mierzona termometrem suchym jest większa niż 33°C.

Natomiast w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny stanowisko pracy podlega zaliczeniu do:

  • I stopnia zagrożenia klimatycznego, jeżeli temperatura zastępcza klimatu jest większa niż 26°C i nie przekracza 30°C lub temperatura powietrza mierzona termometrem suchym jest większa niż 28°C i nie przekracza 31°C lub intensywność chłodzenia jest mniejsza niż 11 katastopni wilgotnych (Kw);
  • II stopnia zagrożenia klimatycznego, jeżeli temperatura zastępcza klimatu jest większa niż 30°C i nie przekracza 32°C lub temperatura powietrza mierzona termometrem suchym jest większa niż 31°C i nie przekracza 33°C;
  • III stopnia zagrożenia klimatycznego, jeżeli temperatura zastępcza klimatu jest większa niż 32°C.

Poprzednio, zaliczenie do poszczególnych stopni zagrożenia klimatycznego, zasadniczo uzależniano od temperatury zastępczej, której limity ustalono na 30°C i 32°C, a w przypadku temperatury powietrza ustalanej za pomocą pomiarów – ustalono 34°C i 35°C.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności