Z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenie systemu zadaniowego czasu pracy inspektorów pracy 2.2.2022 r. wystąpiło Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP. Zdaniem autorów petycji proponowana nowelizacja ustawy o PIP wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a także pozwoli na bardziej elastyczne rozwiązywanie przez organy PIP problemów związanych z przebiegiem czynności kontrolnych w warunkach ograniczeń i wymogów organizacyjnych wynikających ze stanów nadzwyczajnych, takich jak np. epidemia SARS-CoV-2.

Państwowa Inspekcja Pracy, jest przeciwna wprowadzeniu rozwiązania, które pozwalałoby pracownikom wykonującymi czynności kontrolne na pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. W ocenie kierownictwa PIP wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania w Państwowej Inspekcji Pracy mogłoby utrudnić sprawowanie kierownictwa nad podległymi pracownikami. Ponadto ze względu na specyfikę pracy pracownika wykonującego czynności kontrolne, a także różnorodność wykonywanych przez niego czynności, w praktyce niemożliwe jest odgórne ustalanie czasu niezbędnego do wykonania powierzonych zadań w trakcie danej kontroli.

Dodatkowo po wprowadzeniu zadaniowego czasu pracy praca inspektorów przestałaby być ściśle powiązana z godzinami pracy urzędu, przez co przestaliby być dostępni dla petentów, w tym przedstawicieli podmiotów kontrolowanych, a także związków zawodowych.

Komisja do Spraw Petycji postanowiła skierować dezyderat, w którym prosi Państwową Inspekcję Pracy o szczegółową analizę skutków wprowadzenia zadaniowego czasu pracy dla inspektorów pracy.

Źródło:

pip.gov.pl