W tym miejscu warto przypomnieć, że WPF to obok uchwały budżetowej podstawowy dokument planistyczny związany w funkcjonowaniem budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy dotyczące WPF zostały zawarte w art. 226 i następnych FinPubU. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;

– i inne obowiązkowe elementy.

Istotnym elementem WPF są tzw. przedsięwzięcia. Zostały one dookreślone w ust. 4, gdzie postanowiono, że przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 FinPubU;

2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W podanym rozstrzygnięciu nadzorczym regionalna izba obrachunkowa zakwestionowała jednakże ujęcie jednego z zadań jako ww. przedsięwzięcie (budowa kanalizacji sanitarnej). Dla tego wydatku przewidziano okres realizacji zadania 2021–2022, przy czym wydatki zaplanowano jedynie w 2022 r. 

Dokonując oceny ww. zapisu, organ nadzoru przywołał treść ust. 3, z którego wynika, że każde przedsięwzięcie zawiera:

1) nazwę i cel;

2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;

3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;

4) limity wydatków w poszczególnych latach;

5) limit zobowiązań.

W analizie prawnej organ nadzoru zwrócił uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej, w wykazie przedsięwzięć wprowadza się wyłącznie takie programy, projekty lub zadania, które są zadaniami wieloletnimi, a więc z okresem

realizacji dłuższym niż rok, a w konsekwencji na które limit wydatków obejmuje

również okres dłuższy niż rok. Po drugie, wprowadzone do wykazu przedsięwzięć zadanie nie odpowiada kryteriom określonym w tym przepisie ustawy, bowiem wydatki na to zadanie planowane są wyłącznie w jednym roku. Po trzecie, dla przedsięwzięcia nie określono limitu zobowiązań. 

Finalnie stwierdzono, że przedmiotowa regulacja uchwały pozostawała w sprzeczności z powołanym przepisem FinPubU.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej jest prawnie uzasadnione. W WPF nie mogą być ujmowane wszystkie zadania inwestycyjne, a tylko te, które są przewidziane do realizacji w perspektywie dłuższej niż 1 rok – m.in. w kontekście wydatków.

Źródło: http://rzeszow.rio.gov.pl