Zadanie z wydatkami zaplanowanymi jedynie w pierwszym roku nie może zostać wykazane jako przedsięwzięcie w WPF

W tym miejscu warto przypomnieć, że WPF to obok uchwały budżetowej podstawowy dokument planistyczny związany w funkcjonowaniem budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy dotyczące WPF zostały zawarte w art. 226 i następnych FinPubU. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;

– i inne obowiązkowe elementy.

Istotnym elementem WPF są tzw. przedsięwzięcia. Zostały one dookreślone w ust. 4, gdzie postanowiono, że przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 FinPubU;

2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W podanym rozstrzygnięciu nadzorczym regionalna izba obrachunkowa zakwestionowała jednakże ujęcie jednego z zadań jako ww. przedsięwzięcie (budowa kanalizacji sanitarnej). Dla tego wydatku przewidziano okres realizacji zadania 2021–2022, przy czym wydatki zaplanowano jedynie w 2022 r. 

Dokonując oceny ww. zapisu, organ nadzoru przywołał treść ust. 3, z którego wynika, że każde przedsięwzięcie zawiera:

1) nazwę i cel;

2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;

3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;

4) limity wydatków w poszczególnych latach;

5) limit zobowiązań.

W analizie prawnej organ nadzoru zwrócił uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej, w wykazie przedsięwzięć wprowadza się wyłącznie takie programy, projekty lub zadania, które są zadaniami wieloletnimi, a więc z okresem

realizacji dłuższym niż rok, a w konsekwencji na które limit wydatków obejmuje

również okres dłuższy niż rok. Po drugie, wprowadzone do wykazu przedsięwzięć zadanie nie odpowiada kryteriom określonym w tym przepisie ustawy, bowiem wydatki na to zadanie planowane są wyłącznie w jednym roku. Po trzecie, dla przedsięwzięcia nie określono limitu zobowiązań. 

Finalnie stwierdzono, że przedmiotowa regulacja uchwały pozostawała w sprzeczności z powołanym przepisem FinPubU.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej jest prawnie uzasadnione. W WPF nie mogą być ujmowane wszystkie zadania inwestycyjne, a tylko te, które są przewidziane do realizacji w perspektywie dłuższej niż 1 rok – m.in. w kontekście wydatków.

Źródło: http://rzeszow.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności