Zadanie publiczne o charakterze inwestycyjnym realizowane bez procedury konkursowej można dofinansować ze środków publicznych tylko do 80%

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1365 opublikowano ustawę z 6.6.2018 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 11b ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.; dalej: PożPubWolontU) Prezes Rady Ministrów, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny, może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wymienionym w art. 3 ust. 3 PożPubWolontU realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert .

W wyniku nowelizacji powyższy zapis oznaczono jako ust. 1 i dodano ust. 2, zgodnie z którym jeżeli wspomniane wyżej zadanie publiczne ma charakter inwestycyjny, łączna kwota środków przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji, ze środków niepochodzących z budżetu UE, nie może być wyższa niż 80% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji .

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed 31.7.2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności