Sejm opublikował ustawę z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802; dalej: nowelizacja).

Zmiany wprowadzono m.in. do ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.; dalej: PrRestr). Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 PrRestr, w uzasadnionych przypadkach sąd powołuje zastępcę sędziego-komisarza. Zastępca sędziego-komisarza wykonuje czynności sędziego-komisarza, jeżeli ustawa tak stanowi oraz w czasie trwania przemijającej przeszkody do wykonywania tych czynności przez sędziego-komisarza.

Do art. 21 PrRestr dodano ust. 5, zgodnie z którym w czasie trwania przemijającej przeszkody do wykonywania czynności przez sędziego-komisarza i jego zastępcę czynności wykonuje jako sędzia-komisarz wyznaczony sędzia, do którego przepisy o czynnościach sędziego-komisarza stosuje się odpowiednio.

Z art. 105 ust. 1 i 2 PrRestr wynika zaś, że zgromadzenie wierzycieli zwołuje się przez obwieszczenie, w którym określa się termin, miejsce i przedmiot obrad oraz sposób głosowania. Obwieszczenia dokonuje się co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wierzycieli.

Zgodnie z dodanymi przepisami, czyli art. 105 ust. 5 i 6 PrRestr, zawiadomień wierzycieli o terminie zgromadzenia wierzycieli dokonuje nadzorca sądowy albo zarządca. Przed terminem zgromadzenia wierzycieli nadzorca sądowy albo zarządca przedkłada sędziemu-komisarzowi:

– otrzymane karty do głosowania, wraz z odpisami lub wydrukami z rejestru i pełnomocnictwami koniecznymi do wykazania uprawnienia do oddania głosu oraz informacją, czy w stosunku do wierzyciela nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 116 PrRestr (chodzi o wyłączenie prawa głosu w sprawach dotyczących układu dotyczące osób bliskich dłużnika), uszeregowane zgodnie z kolejnością przyjętą w spisie wierzytelności;

– dowód wysłania, co najmniej na trzy tygodnie przed dniem zgromadzenia wierzycieli, zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli na adres wskazany w rejestrze, do którego jest wpisany wierzyciel, o ile wierzyciel jest wpisany do rejestru, w przeciwnym przypadku na adres wierzyciela znany dłużnikowi.

Uwzględniając wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sąd wydaje postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, w którym m.in. wyznacza nadzorcę sądowego (art. 233 ust. 1 pkt 2 PrRestr). Przed zmianą wyznaczano sędziego-komisarza oraz nadzorcę sądowego. Natomiast zgodnie z art. 235 ust. 9 PrRestr, zawiadomień, o których mowa w art. 235 ust. 4–7 PrRestr, dokonuje nadzorca sądowy w dniu otwarcia postępowania, a jeżeli jest to niemożliwe – w terminie 3 dni, przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną. Chodzi tu o zawiadomienia:

– właściwej izby administracji skarbowej i właściwego oddziału ZUS lub KRUS, a także znane organy egzekucyjne prowadzące postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikowi – o otwarciu postępowania;

– Prezesa NBP w przypadku dłużnika będącego uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny;

– Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku gdy dłużnikiem jest spółka publiczna;

– Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jeżeli dłużnikiem jest operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Ważne
Dodano też przepis, zgodnie z którym w odniesieniu do roszczeń, co do których jest niedopuszczalne wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia, z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego bieg przedawnienia roszczenia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu przez czas trwania przyspieszonego postępowania układowego (art. 259 ust. 4 PrRestr).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 264 PrRestr, o terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu nadzorca sądowy zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów art. 107–110, art. 113 i art. 115–119 PrRestr. Przepis ten stosuje się także do wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności spornych. Zawiadamiając wierzyciela umieszczonego w spisie wierzytelności spornych, nadzorca sądowy wskazuje, że sędzia-komisarz może dopuścić go do udziału w zgromadzeniu wierzycieli, jeżeli uprawdopodobni istnienie wierzytelności. Przed zmianą tych przepisów czynności tych dokonywał sędzia-komisarz.

Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Na wniosek dłużnika lub zarządcy sędzia-komisarz postanowieniem stwierdza zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Postanowienie doręcza się również organowi egzekucyjnemu (art. 312 ust. 1 PrRestr). Dodano tu przepis, zgodnie z którym w odniesieniu do roszczeń, co do których jest niedopuszczalne wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia, z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego bieg przedawnienia roszczenia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu przez czas trwania postępowania sanacyjnego (art. 312 ust. 6 PrRestr).

Ważne
W sprawach, w których przed 24.3.2020 r. wpłynął wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego albo wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, stosuje się przepisy PrRestr w brzmieniu nadanym nowelizacją.