Zadania marszałka województwa w związku z organizowaniem imprez turystycznych

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2361 opublikowano ustawę z 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ustawa określa:

1) warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium RP, a także za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi są zawierane przez przedsiębiorców turystycznych mających siedzibę na terytorium RP;

2) zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Przedmiotem regulacji objęto też zakres zadań marszałka województwa, które uznano za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania te obejmują m.in.:

1) przyjmowanie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopii posiadanego zabezpieczenia finansowego , nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy lub gwarancji poprzedniej (przedsiębiorcy turystyczni zaprzestający działalności albo zawieszający działalność będą zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli zawiadomią marszałka województwa o zaprzestaniu albo zawieszeniu działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych);

2) prawo dostępu, w trybie kontroli, do danych zawartych w wykazie umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych (prawo to będzie miał marszałek województwa i minister właściwy do spraw turystyki);

3) występowanie na piśmie, w razie braku możliwości uzyskania oświadczenia o niewypłacalności organizatora, do podmiotu udzielającego zabezpieczenia finansowego o wypłatę środków bezpośrednio podróżnym bez uzyskania tego oświadczenia, jeżeli wystąpią określone, uzasadniające to, okoliczności;

4) prowadzenie działań związanych z organizacją powrotu podróżnych do kraju , jeżeli organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie będą zapewniać tego powrotu;

5) przedstawianie podmiotowi udzielającemu zabezpieczeń finansowych pisemnego rozliczenia otrzymanej zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju , w terminie 60 dni od dnia otrzymania wypłaty, pod rygorem obowiązku zwrotu tej zaliczki:

6) występowanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę środków z tego funduszu w przypadku gdy zabezpieczenia finansowe okażą się niewystarczające na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju;

7) prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy turystycznego lub adres zamieszkania przedsiębiorcy turystycznego będącego osobą fizyczną, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył na terytorium RP oddział - marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału; w przypadku przedsiębiorcy turystycznego nieposiadającego siedziby ani oddziału na terytorium RP organem właściwym do prowadzenia rejestru jest wybrany przez niego marszałek województwa);

8) prowadzenie czynności związanych m.in. z dokonywaniem wpisów do rejestru , udostępniania informacji zbiorczych zawartych w rejestrze w szczególnych celach (np. w celu ochrony konsumentów, prowadzenia badań itd.), a także wydawaniem zaświadczeń;

9) zwracanie się, poprzez centralny punkt kontaktowy, o wyjaśnienie do państwa, w którym dany przedsiębiorca turystyczny posiada siedzibę , w przypadku wątpliwości co do zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności danego przedsiębiorcy turystycznego;

10) wykreślanie, w drodze decyzji administracyjnej, organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z rejestru w przypadku braku zawiadomienia o zmianie wpisu w CEIDG lub w rejestrze przedsiębiorców KRS polegającej na ujawnieniu informacji o wznowieniu wykonywania działalności, po upływie okresu zawieszenia;

11) wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (dalej: ewidencja), ich modyfikacji, a także wykreślanie z tej ewidencji;

12) prawo dostępu do informacji zawartych w ewidencji, niezależnie od miejsca siedziby przedsiębiorcy turystycznego, a w przypadku gdy przedsiębiorca turystyczny jest osobą fizyczną - miejsca jego zamieszkania;

13) kontrolę działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę turystycznego w przewidzianym zakresie;

14) wykreślanie, w drodze decyzji administracyjnej, z rejestru przedsiębiorcy turystycznego wpisanego do rejestru występującego wobec podróżnych jako agent turystyczny, który dopuszcza się przewidzianych uchybień;

15) przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjne w zakresie wykreślenia przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat w przypadku rażącego naruszenia warunku wykonywania działalności jakim jest składanie wymaganych deklaracji i opłacanie składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;

16) nakładanie kar pieniężnych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności