Uproszczenia dla JST, związane ze stanem epidemii COVID-19, przedłużono do końca czerwca. Na stronie Kancelarii Prezesa RM w dniu 24.4.2023 r. zawarto informacje odnośnie projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Jak podano w uzasadnieniu wspomnianego projektu – przewiduje się przedłużenie do dnia 30.6.2023 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego, co jest uzasadnione:
1) przedłużeniem do 30.6.2023 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego, co jest uzasadnione:
a) aktualnie odnotowywaną liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w warunkach szpitalnych) udzielanych osobom zakażonym tym wirusem,
b) sytuacją w innych państwach, w szczególności sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską;
2) zniesieniem obowiązku zasłaniania ust i nosa w aptekach, co stanowi pochodną wysokiego poziomu immunizacji osób zatrudnionych w aptekach, jak również wdrażania przez podmioty prowadzące apteki dodatkowych rozwiązań organizacyjnych zapewniających ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w aptekach.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W praktyce powyższe będzie miało istotne znaczenie dla gospodarki finansowej jednostek samorządowych. Wynika to z faktu, że występowanie stanu zagrożenia epidemicznego, daje uproszczenia w zaciąganiu zobowiązań przez samorządy. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują regulacje prawne zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. I tak, w art. 15zo ustawy postanowiono m.in., że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o tej prognozie – do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podsumowując, należy zauważyć, że wydłużenie okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego z pewnością będzie rozwiązaniem korzystnym dla jednostek samorządu terytorialnego. Brak obowiązku występowania do RIO o opinię co do możliwości zaciągnięcia danego zobowiązania np. pożyczkowego czy kredytowego, wpłynie pozytywnie na sprawne działania samorządów w tym zakresie przedmiotowym.

Źródło: www.gov.pl