Zmiany dotyczą uwzględnienia zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa w przepisach ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.; dalej: OchrZabU), tj.:

  • zabytki te będą wpisywane do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury (art. 24a ust. 2 pkt 1a O OchrZabU);
  • wymagane uprawnienia osób prowadzących prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie, poza pracą przy zabytkach wpisanych do rejestru, dotyczą także zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa (art. 37a ust. 1 i 2 OchrZabU);
  • ustalanie udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, z uwzględnieniem udziału w tych pracach, badaniach lub robotach, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed 26.8.2011 r., dotyczy także czynności prowadzonych przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa (art. 37f i 37g OchrZabU).

Zmiany wprowadzono także do ustawy z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1330). Dotyczą one uwzględnienia zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa w przepisach tej ustawy.