Zabezpieczenie techniczne miejsca przechowywania zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa – dotacja celowa

Rozporządzenie określa sposób ustalania wysokości i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie w zabezpieczenia techniczne na wypadek kradzieży, pożaru i innych zagrożeń pomieszczenia, w którym będzie przechowywany zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa, w tym:

1) rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu,

2) wymagania, jakie spełnia wniosek,

3) dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku.

Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, oznaczenie siedziby i adres wnioskodawcy,

2) adres budynku, w którym znajduje się pomieszczenie przeznaczone do przechowywania zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa,

3) wskazanie zabezpieczeń technicznych na wypadek kradzieży, pożaru i innych zagrożeń, w jakie zostanie wyposażone pomieszczenie,

4) określenie terminu wyposażenia pomieszczenia w zabezpieczenia techniczne,

5) wskazanie planowanych kosztów wyposażenia pomieszczenia w zabezpieczenia techniczne,

6) określenie wysokości wnioskowanej kwoty dotacji oraz sposobu jej płatności.

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty albo ich elektroniczne kopie:

1) kosztorys planowanych kosztów wyposażenia pomieszczenia w zabezpieczenia techniczne,

2) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonanie robót budowlanych polegających na montażu w pomieszczeniu zabezpieczeń technicznych, jeżeli wymagają one takiego pozwolenia,

3) pozwolenie na wykonanie wspomnianych robót budowlanych, jeżeli wymagają one takiego pozwolenia.

Ważne
W przypadku wniosku zawierającego braki formalne, rachunkowe lub merytoryczne MKiDN wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Przy ustalaniu wysokości dotacji uwzględnia się koszty podlegające dofinansowaniu, którymi są:

1) koszty zakupu zabezpieczeń technicznych zgodnych z projektem zabezpieczeń technicznych uzgodnionym z MKiDN,

2) koszty montażu w pomieszczeniu zabezpieczeń technicznych zgodnie z projektem zabezpieczeń technicznych.

Warunkiem rozliczenia dotacji jest przekazanie przez wnioskodawcę MKiDN, w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji działań związanych z montażem w pomieszczeniu zabezpieczeń technicznych, następujących dokumentów:

1) kopii rachunków lub faktur za zakup zabezpieczeń technicznych oraz działań związanych z montażem w pomieszczeniu tych zabezpieczeń, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę;

2) kosztorysu powykonawczego działań związanych z montażem w pomieszczeniu zabezpieczeń technicznych.

Ważne
Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać omawianą dotację na podstawie przepisów o pomocy de minimis. Dotacja stanowiąca pomoc de minimis może być udzielana do 30.6.2021 r. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności