Z początkiem 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

1. Omówienie znowelizowanych przepisów

Nowe rozporządzenie reguluje następujące kwestie:

1) formy działań informacyjnych podejmowanych wobec zobowiązanego zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku, przypadki, w których mogą być te działania podejmowane, oraz sposób ich ewidencjonowania;

2) elementy, jakie powinno zawierać wezwanie do złożenia oświadczenia oraz oświadczenie o posiadanym majątku lub źródłach dochodu;

3) tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

Zgodnie z nowymi przepisami wierzyciel może podejmować działania informacyjne wobec zobowiązanego, zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. Działania informacyjne, o których mowa powyżej, są podejmowane w formie pisemnej, dźwiękowej lub graficznej w szczególności przez: internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e-mail, telefon, faks. Działania te są rejestrowane w postaci papierowej lub elektronicznej przez wskazanie, w szczególności:

1) formy działania informacyjnego;

2) daty podjęcia działania informacyjnego.

Brzmienie nowych przepisów wskazuje, że wierzyciel powinien przesłać zobowiązanemu upomnienie, niezwłocznie po upływie terminu zapłaty należności pieniężnej. W przypadku podjęcia działań informacyjnych, wierzyciel może przesłać upomnienie nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż 21 dni od dnia, w którym podjęto te działania.

Natomiast wierzyciel powinien przesłać upomnienie niezwłocznie, w przypadku gdy łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia, albo gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.

W przypadku ustalenia przez wierzyciela innych danych, niż wynikające z tytułu wykonawczego, niezbędnych do wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej, wierzyciel powinien przekazać organowi egzekucyjnemu tytuł wykonawczy wraz z informacją zawierającą te dane dotyczące w szczególności: numeru i daty zawiadomienia o przyczynach nieprzystąpienia do egzekucji lub postanowienia o nieprzystąpieniu do egzekucji oraz ujawnionych składników majątkowych lub źródeł dochodu zobowiązanego przewyższających kwotę wydatków egzekucyjnych.

2. Komentarz do wprowadzonych zmian

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z 20.5.2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz.U. z 2014 poz. 656) określało jedynie kwestie postępowania wierzycieli przy wykonywaniu czynności prowadzących do zastosowania czynności egzekucyjnych. Nowością, w porównaniu z poprzednio obowiązującą regulacją, jest wprowadzenie otwartego katalogu możliwości ewidencjonowania podejmowanych przez wierzyciela działań informacyjnych, co z pewnością zapewni porządek oraz umożliwi prześledzenie toku czynności przedegzekucyjnych.

Ważne
Nowością jest także konieczność wstrzymania się od doręczenia upomnienia w przypadku zastosowania działań informacyjnych w terminach, o których mowa powyżej.

Kolejny zapis to w zasadzie powtórzenie obowiązującej poprzednio regulacji. Pozwala on wierzycielowi na zawieszenie momentu doręczenia upomnienia zobowiązanemu do czasu przekroczenia progu kwoty zaległości określonej wyżej.

Przepis dotyczący obowiązku bieżącego informowania organu egzekucyjnego przez wierzyciela o zdarzeniach mających wpływ na tok egzekucji czyni z niego, słusznie, czynną stronę postępowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności