Z dotacji oświatowej nie można sfinansować premii wypłacanej z okazji Świąt Wielkanocnych

Analizując podaną problematykę wskazano na różne regulacje prawne, w tym FinPubU oraz FinZadOśwU.

I tak, z pierwszej ze wskazanych ustaw wynika, że dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

W dalszej kolejności przytoczone regulacje prawne drugiej z ww. ustaw. W tym zakresie podano art. 17 FinZadOśwU, z którego wynika, że niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli to przedszkole spełnia następujące warunki dookreślone w tym przepisie. Ponadto wspomniano o art. 35 ust. 1 FinZadOśwU, gdzie m.in. postanowiono, że dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32 FinZadOśwU, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na:

(...)

2) pokrycie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących:

(...).

Opierając się o ww. przepisy regionalna izba obrachunkowa wskazała, że ustawodawca zezwolił na finansowanie z dotacji wyłącznie wydatków, które są związane z realizacją zadań placówki wychowania przedszkolnego – w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Podkreślono również, że przyznanie premii dla pracowników z dotacji oświatowej powinno być bezpośrednio związane z realizacją przez tych pracowników zadań placówki. Jak podano, w doktrynie akcentuje się, że wydatkom ponoszonym bezpośrednio na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą należy przeciwstawić wydatki ponoszone pośrednio na taką działalność. Akcentuje się przy tym konieczność wykazania ścisłego związku pomiędzy kształceniem, wychowaniem i opieką, a działalnością dydaktyczną, czy wychowawczą.

Finalnie stwierdzono, że wypłata wszystkim pracownikom premii np. z okazji Świąt Wielkanocnych, nie służy realizacji celów dotacji oświatowej i nie powinna zostać uznana jako poniesiona na cele działalności placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

Źródło: www.rio.opole.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności