W Dzienniku Urzędowym RP ukazało się rozporządzenia Rady Ministrów z 13.9.2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1952).

Z ww. aktu prawnego wynika, że na podstawie art. 2 ust. 5 MinWynagrU zarządza się, co następuje:
§ 1. Od dnia 1 stycznia 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3490 zł.
§ 2. Od dnia 1 stycznia 2023 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,80 zł.
§ 3. Od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3600 zł.
§ 4. Od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 23,50 zł.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023.

Dla porównania skali wzrostu ww. stawek warto przypomnieć aktualnie jeszcze obowiązujące stawki minimalne – wynikające z przepisów rozporządzenia z 14.9.2021 r. Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1690), gdzie wskazano:

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) zarządza się, co następuje:

§ 1 Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł.

§ 2 Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł.

§ 3 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wzrost przywołanych wyżej stawek minimalnych bezpośrednio wpływa na wzrost wydatków budżetowych, co będą musiały uwzględnić jednostki samorządu terytorialnego konstruując uchwały budżetowe na 2023 r.

W powyższym kontekście należy bowiem mieć na względzie podstawy zasady budżetowe, dotyczące jednostek sektora finansów publicznych, w tym wynikającą z art. 44 ust. 3 pkt 3 FinPubU, gdzie postanowiono, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Powyższe determinuje więc wydatki budżetowe samorządów. Muszą one bowiem uwzględniać wzrost ww. stawek, nie tylko w przypadku wynagrodzeń pracowniczych, lecz również w przypadku wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia.

Warto jednak zauważyć, że ustawodawca wprowadził podwyżki ww. stawek stopniowo, bowiem druga część podwyżek nastąpi od 1.7.2023 r.

Podsumowując, z perspektywy pracownika samorządowego, czy innego podmiotu wykonującego zadania na rzecz samorządu na podstawie umów cywilnoprawnych, z pewnością ww. regulacje są korzystne. Jednakże w kontekście pracodawców, w tym tych samorządowych, z pewnością wpłynie to na wydatki budżetowe, w szczególności w przypadku tych pracowników, gdzie dotąd pobierano wynagrodzenia na minimalnym poziomie. Podobnie, wpłynie to w istotny sposób na osoby świadczące pracy na podstawie np. umów zlecenia.