Nauczycielskie pensje w górę

Ustawa z 24.3.2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2022 r. poz. 935) przewiduje od maja 2022 r. wzrost nauczycielskich pensji o 4,4%. Nowe przepisy umożliwią realizację podwyżek dla nauczycieli już od 1 maja, zaś zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli umożliwi zwiększenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli i dodatków do wynagrodzeń. Nauczyciele otrzymają podwyżkę najpóźniej do 30 czerwca br., z wyrównaniem od 1.5.2022 r.

Tym samym konieczna jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.1.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.). Aktualnie trwają prace legislacyjne nad zmianą jej załącznika (numer z wykazu RCL 109), który dotyczy minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, gdyż zgodnie z art. 30 ust. 1 KN wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3 KartaNauczU.

Nowa tabela minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego

W celu zachowania dotychczasowej struktury wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z projektem rozporządzenia od 1.5.2022 r., minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określane w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia, wzrosną o 4,4%. Ponadto, w związku z ustaloną w rozporządzeniu RM z 14.9.2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1690) kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w wysokości 3010 zł, w projekcie rozporządzenia proponuje się zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w drugiej grupie zaszeregowania płacowego:

  • dla nauczyciela stażysty do kwoty 3010 zł oraz
  • dla nauczyciela kontraktowego do kwoty 3079 zł.

W wyniku powyższych zmian, wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli z dotychczasowej drugiej grupy zaszeregowania płacowego (posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego lub tytuł zawodowy licencjata/inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym) wyniesie dla:

  • nauczycieli stażystów – 6,8% (wzrost o 192 zł),
  • nauczycieli kontraktowych – 9,1% (wzrost o 256 zł).

Dla nauczycieli mianowanych oraz dyplomowanych z drugiej grupy zaszeregowania płacowego (posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego lub tytuł zawodowy licencjata/inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym) oraz nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym), proponowany wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wyniesie 4,4%.

Projekt rozporządzenia przewiduje również zmianę w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia, określającej wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, polegającą na połączeniu dotychczasowego trzeciego poziomu zaszeregowania płacowego (przewidzianego dla nauczycieli posiadających „Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie”) z drugim poziomem zaszeregowania płacowego (przewidzianego dotychczas dla nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego lub tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym).

W efekcie zmiany, dla nauczycieli obecnego trzeciego poziomu zaszeregowania płacowego („Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie”) będą obowiązywały takie same minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, jak dla nauczycieli drugiego poziomu zaszeregowania płacowego, co ilustruje poniższa tabela:

Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciela
nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany
1. Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 3079 3167 3597 4224
2. Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie 3010 3079 3134 3678

MEN zapowiada kolejne zmiany

Jednocześnie, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej resortu edukacji, decyzją Prezesa Rady Ministrów w maju br. ruszają rządowe, a następnie parlamentarne prace dotyczące awansu nauczyciela. Zmiany mają spowodować istotne, kilkunastoprocentowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli stażystów i kontraktowych.