Wzrost nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia oraz zmiany dotyczące lekarzy rezydentów

W dniu 1.8.2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmienia przepisy ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.), ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.) oraz ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)

Ustawa określa przyspieszenie wzrostu nakładów na publiczny system ochrony zdrowia tak, aby od 2024 r. przeznaczyć środki finansowe na ten cel nie niższe niż 6 proc. PKB.

W przypadku lekarzy rezydentów doprecyzowano, że dyżury medyczne w ramach programu specjalizacji będą ujęte w kosztach umów rezydenckich. Wskazano również na możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów, którzy zobowiążą się do pracy w Polsce w łącznym okresie 2 lat z 5 kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Sankcją za niewywiązanie się z powyższego zobowiązania będzie kara administracyjna dla lekarza.

Przepisy ustawy precyzują również dla lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie, ochronę prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu.

W przepisach ustawy założono również podwyżkę wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, którzy zobowiążą się pisemnie do pracy u jednego pracodawcy z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo‑leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej. Wzrost wynagrodzeń ma nastąpić ze środków przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach umów zawartych ze świadczeniodawcami.

Ustawa uchyla również przepis umożliwiający lekarzowi pracę powyżej 48 godzin tygodniowo (tzw. klauzula opt-out).Wykreślenie tego przepisu nastąpi w roku 2028.

Przepisy ustawy wejdą co do zasady w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa została przekazana do publikacji w Dzienniku Ustaw.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności