Wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2019 r.

W aktualnym stanie prawnym wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatku przysługującego nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 zł (tzw. dodatek wiejski, określony w art. 54 ust. 5 ustawy z 26.1.1982 r. Karta Nauczyciela – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm., dalej: KartaNauczU).

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy. Nie należy przy tym zapominać, na podstawie art. 30 ust. 6 KartaNauczU organ prowadzący szkołę będący JST ustala w drodze regulaminu wynagradzania nauczycieli:

1) wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania (o ile kwestii tych nie regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego),

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z ZFŚŚ i dodatku wiejskiego.

Zmiana stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określa załącznik do rozporządzenia MEN z 31.1.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.). Obecnie trwają prace nad zmianą brzmienia załącznika w ten sposób, że wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielom zostanie zwiększona o 5%, osiągając następujące kwoty:

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2 538 (wzrost o 121 zł)

2 611 (wzrost o 124 zł)

2 965 (wzrost o 141 zł)

3 483 (wzrost o 166 zł)

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2 250 (wzrost o 123 zł)

2 289 (wzrost o 109 zł)

2 584 (wzrost o 123 zł)

3 033 (wzrost o 144 zł)

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

2 230 (wzrost o 353 zł)

2 250 (wzrost o 327 zł)

2 268 (wzrost o 108 zł)

2 651 (wzrost o 126 zł)

Zgodnie z art. 30 ust. 11 KN podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli nastąpi nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.

Pozostałe zmiany

Projektowane rozporządzenie zmieniające zakłada wprowadzenie jeszcze dwóch innych, dostosowujących zmian. Zakłada się usunięcie w par. 5 pkt 1 odniesienia do art. 1 ust. 1a KartaNauczU, który został uchylony już na początku 2012 r. Zmiana par. 8 wiąże się z faktem, że zgodnie z obecnym brzmieniem art. 1 ust. 2 pkt 2 KartaNauczU pracownicy pedagogiczni byłych rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych nie podlegają już przepisom KartaNauczU.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności