Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie również na wydatki JST

Warto jednocześnie dodać, że aktualnie obowiązujące stawki zostały przyjęte na mocy MinWynagrR i wynoszą:

1) 2800,00 zł dla minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2) 18,30 zł dla minimalnej stawki godzinowej.

Zatem, z porównania ww. regulacji prawnych, tej obecnej i zawartej w projekcie, należy wskazać, że kwota minimalnego wynagrodzenia ma wzrosnąć o 200 zł, zaś minimalna stawka godzinowa o 1,30 zł. Przyjęcie nowych stawek można interpretować zarówno negatywnie, jak i pozytywnie. Wszystko zależy od tego, z jakiej perspektywy wspomniane zmiany będą ocenione. Z pewnością będą one korzystne z perspektywy pracownika, w tym pracownika samorządowego. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń jest z pewnością zjawiskiem korzystnym dla pracowników. Z drugiej strony, z punktu widzenia pracodawców (w tym również samorządowych), oznacza to wzrost wydatków. W konsekwencji projektowane zmiany dotkną również budżety samorządowe. Może to być pewnym wyzwaniem finansowym, szczególnie dla jednostek małych, które mają ograniczone możliwości wydatkowe i ograniczone wpływy budżetowe. 

Warto w tym miejscu także wspomnieć o art. 44 ust. 2 i 3 FinPubU, gdzie postanowiono, że:

2. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wskazane regulacje, o uniwersalnym znaczeniu, z jednej strony obligują jednostkę sektora finansów publicznych do wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, a z drugiej strony obligują jednostki sektora finansów publicznych do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny. Ta pierwsza przesłanka oznacza powinność dokonywania wydatków na podstawie konkretnych podstaw wydatkowych. Taką podstawą wydatkową będą więc nowe stawki dotyczące wskazanego poziomu minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej.

W podanych uwarunkowaniach prawnych jednostki samorządu terytorialnego będą więc zobligowane dostosować swoje działania w sferze wydatkowej do nowych wymogów dotyczących wspomnianych stawek. Założenie to będzie aktualne zarówno w odniesieniu do nowych stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak i nowych stawek godzinowych przy umowach cywilnoprawnych. 

Powyższe zmiany jednostki samorządu terytorialnego będą zapewne musiały uwzględnić w planowaniu wydatków budżetowych na 2022 r., co będzie miało miejsce już za kilka miesięcy. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności