Warto jednocześnie dodać, że aktualnie obowiązujące stawki zostały przyjęte na mocy MinWynagrR i wynoszą:

1) 2800,00 zł dla minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2) 18,30 zł dla minimalnej stawki godzinowej.

Zatem, z porównania ww. regulacji prawnych, tej obecnej i zawartej w projekcie, należy wskazać, że kwota minimalnego wynagrodzenia ma wzrosnąć o 200 zł, zaś minimalna stawka godzinowa o 1,30 zł. Przyjęcie nowych stawek można interpretować zarówno negatywnie, jak i pozytywnie. Wszystko zależy od tego, z jakiej perspektywy wspomniane zmiany będą ocenione. Z pewnością będą one korzystne z perspektywy pracownika, w tym pracownika samorządowego. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń jest z pewnością zjawiskiem korzystnym dla pracowników. Z drugiej strony, z punktu widzenia pracodawców (w tym również samorządowych), oznacza to wzrost wydatków. W konsekwencji projektowane zmiany dotkną również budżety samorządowe. Może to być pewnym wyzwaniem finansowym, szczególnie dla jednostek małych, które mają ograniczone możliwości wydatkowe i ograniczone wpływy budżetowe. 

Warto w tym miejscu także wspomnieć o art. 44 ust. 2 i 3 FinPubU, gdzie postanowiono, że:

2. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wskazane regulacje, o uniwersalnym znaczeniu, z jednej strony obligują jednostkę sektora finansów publicznych do wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, a z drugiej strony obligują jednostki sektora finansów publicznych do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny. Ta pierwsza przesłanka oznacza powinność dokonywania wydatków na podstawie konkretnych podstaw wydatkowych. Taką podstawą wydatkową będą więc nowe stawki dotyczące wskazanego poziomu minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej.

W podanych uwarunkowaniach prawnych jednostki samorządu terytorialnego będą więc zobligowane dostosować swoje działania w sferze wydatkowej do nowych wymogów dotyczących wspomnianych stawek. Założenie to będzie aktualne zarówno w odniesieniu do nowych stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak i nowych stawek godzinowych przy umowach cywilnoprawnych. 

Powyższe zmiany jednostki samorządu terytorialnego będą zapewne musiały uwzględnić w planowaniu wydatków budżetowych na 2022 r., co będzie miało miejsce już za kilka miesięcy.