Na stronie RCL ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11.10.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celu realizacji przez pracownika czynności służbowych.

Punktem wyjścia dla analizy podanej problematyki są regulacje prawne SamOsR. W § 1 ust. 1 SamOsR postanowiono, że zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu. Z kolei, w § 2 SamOsR postanowiono, że koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,

2) dla motocykla – 0,2302 zł,

3) dla motoroweru – 0,1382 zł.

We wspomnianym rozporządzeniu proponuje się zmianę brzmienia ww. paragrafu 2 poprzez zmianę wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych.

Projektowana zmiana przewiduje, że maksymalna wysokość powyższych stawek będzie wynosić:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł;

2) dla motocykla – 0,69 zł;

3) dla motoroweru – 0,42 zł.

Ze względu na wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, spowodowane m.in. wzrastającymi cenami paliwa, do Ministerstwa Infrastruktury były kierowane liczne petycje i monity, m.in. ze strony posłów, Związków Zawodowych Listonoszy Poczty Polskiej, Związku Zawodowego Leśników RP oraz obywateli, dotyczące konieczności podwyższenia maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych do celów służbowych.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. W opinii projektodawcy taki termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia ułatwi zarówno rozliczanie należnych ryczałtów przez pracowników, którym taki ryczałt będzie przysługiwał, jak i przez pracodawców, którzy będą taki ryczałt wypłacać pracownikom.

Niewątpliwie jest to zmiana korzystna dla tych wszystkich pracowników, w tym jednostek wchodzących w strukturę samorządów, bowiem zwiększa możliwe maksymalne stawki. Inna sprawa czy pracodawcy, w tym samorządowi, będą skłonni płacić wyższe stawki w aktualnej trudnej sytuacji ekonomicznej wszystkich podmiotów.

Źródło: RCL