Wzory zgłoszeń do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1511 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 1.7.2022 r. w sprawie wzorów zgłoszeń do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

Zgodnie z art. 41b ust. 1 ElektromobPalAltU, operator ogólnodostępnej stacji ładowania, dostawca usługi ładowania, operator stacji gazu ziemnego oraz operator stacji wodoru świadczący usługę tankowania wodoru składa do Prezesa UDT wniosek o:

  • nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, czyli numeru EIPA;
  • uznanie kodu nadanego mu w innym państwie członkowskim UE, z którym Polska nawiązała współpracę w zakresie wzajemnego uznawania kodów za równorzędny numerowi EIPA, pod warunkiem że taki kod odpowiada strukturą numerowi EIPA.

Rejestr (EIPA) jest rejestrem publicznym prowadzonym dla zapewnienia użytkownikom pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym i pojazdów napędzanych wodorem informacji ułatwiających korzystanie z tych pojazdów (art. 42 ust. 1 ElektromobPalAltU). Zgodnie z art. 42 ust. 5 ElektromobPalAltU, operator ogólnodostępnej stacji ładowania, operator stacji gazu ziemnego lub operator stacji wodoru świadczący usługę tankowania wodoru są obowiązani do dokonania zgłoszenia do rejestru przy użyciu formularza elektronicznego, po pierwsze, danych obejmujących:

  • firmę operatora, adresu jego miejsca zamieszkania albo siedziby oraz danych teleadresowych,
  • rodzaj infrastruktury obsługiwanej przez operatora,
  • współrzędne stacji gazu ziemnego, ogólnodostępnej stacji ładowania lub stacji wodoru

najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przeprowadzenie badania technicznego poprzedzającego oddanie do eksploatacji ogólnodostępnej stacji ładowania, stacji gazu ziemnego lub stacji wodoru oraz każdorazowo w przypadku zmiany tych danych.

Po drugie, operator ma obowiązek zgłosić zakończenie świadczenia na danej stacji usługi ładowania, usługi tankowania gazu ziemnego lub usługi tankowania wodoru w celu usunięcia danego podmiotu z rejestru. Powinien dokonać takiego zgłoszenia najpóźniej w dniu zakończenia świadczenia tej usługi.

Co istotne, zgłoszenia do rejestru może dokonać jedynie podmiot posiadający numer EIPA lub uznany kod.

Ważne

Rozporządzenie określa wzór zgłoszenia do EIPA dokonywanego przez operatora:

  • ogólnodostępnej stacji ładowania – załącznik nr 1;
  • stacji gazu ziemnego – załącznik nr 2;
  • stacji wodoru świadczącego usługę tankowania wodoru – załącznik nr 3. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności