Wzory zaświadczeń dotyczących gospodarki zużytym sprzętem

W rozporządzeniach określono wzory zaświadczeń:

1) o zużytym sprzęcie;

2) o zużytym sprzęcie wydawanego za rok 2016 oraz wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie wydawanego za rok 2017;

3) potwierdzającego recykling;

4) potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku.

Wymienione zaświadczenia w postaci elektronicznej mają być opatrzone:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym - przekazywane wprowadzającemu sprzęt lub prowadzącemu zakład przetwarzania przekazującemu odpady powstałe ze zużytego sprzętu do recyklingu albo do innych niż recykling procesów odzysku;

2) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP - przekazywane marszałkowi województwa.

Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany do wydania wprowadzającemu sprzęt, z którym zawarł umowę w terminie do 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy zaświadczenia o zużytym sprzęcie (art. 53 ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.; dalej: ZużytySprzElektrU]). Prowadzący zakład przetwarzania wystawia zaświadczenie o zużytym sprzęcie w 3 egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje wprowadzający sprzęt, drugi egzemplarz jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci egzemplarz pozostaje u prowadzącego zakład przetwarzania. Zaświadczenie sporządza się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Prowadzący działalność w zakresie recyklingu ma obowiązek wydać prowadzącemu zakład przetwarzania przekazującemu odpady powstałe ze zużytego sprzętu do recyklingu zaświadczenia potwierdzającego recykling za poprzedni rok kalendarzowy (art. 55 ZużytySprzElektrU). Zaświadczenie potwierdzające recykling:

1) wydaje się na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku;

2) wystawia się w 3 egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje prowadzący zakład, drugi przekazuje się marszałkowi województwa, a trzeci egzemplarz pozostaje u prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;

3) sporządza się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Prowadzący działalność w zakresie recyklingu ma obowiązek przechowywać zaświadczenia potwierdzające recykling przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia (art. 56 ZużytySprzEletrU).

Te same zasady dotyczą zaświadczeń potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku za poprzedni rok kalendarzowy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności